Μενού Κλείσιμο

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2016 (ΠΟΛ.1064/2016)

ΠΟΛ.1064/2016
Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από
μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ
Α’85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις»

Αθήνα, 30 Μαίου 2016

1. Η παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθούς – συντάξεις, διενεργείται βάσει
αναγωγής του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα
της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της
από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 112 του ν.4387/2016:

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός

συντελεστής

%

Φόρος κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο Εισοδήμα­τος (ευρώ)

Σύνολο Φόρου (ευρώ)

20.000

22

4.400

20.000

4.400

10.000

29

2.900

30.000

7.300

10.000

37

3.700

40.000

11.000

Υπερβάλλον

45

     

2.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 του
ν.4172/2013 όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 112 του ν.4387/2016, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή
του άρθρου 15 μειώνεται κατά τα ακόλουθα ποσά:
χίλια εννιακόσια (1.900) ευρώ (για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα) χίλια
εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ (για φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο)
δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ (για φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα) δύο
χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ (για φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και
άνω).
Οι μειώσεις αυτές εφαρμόζονται στην περίπτωση που το φορολογητέο εισόδημα από
μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ και ο φόρος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του ως άνω ποσού (ανάλογα με
τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων). Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου είναι
μικρότερο των ανωτέρω ποσών (1.900, 1.950, 2.000, 2.100), τότε το ποσό της
μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
Τα εξαρτώμενα τέκνα του φορολογούμενου ορίζονται από το άρθρο 11 του
ν.4172/2013.

3.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 16 του
ν.4172/2013 όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 112 του ν.4387/2016, για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες και συντάξεις που υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ, τα ως άνω εφαρμοζόμενα ποσά μειώσεων φόρου ανάλογα με τον αριθμό των
εξαρτώμενων τέκνων (1.900, 1.950, 2.000, 2.100), μειώνονται αναλογικά κατά δέκα
(10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και
συντάξεις.

4.    Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 112 του ν.4387/2016,
η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 ενσωματώνεται στον
ΚΦΕ. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις αυτές προστίθεται νέο άρθρο 43Α στον
ν.4172/2013.

Η παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς – συντάξεις

(βάσει αναγωγής του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο καθαρό εισόδημα),

διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα και όχι με συντελεστές στο σύνολο του εισοδήματος όπως συνέβαινε στο παρελθόν: 

Μπαίνουν στην παρακάτω κλίμακα και το υπερβάλλον κάθε κλίμακας

θα φορολογείται με τον συντελεστή της επομένης κλίμακας και όχι στο σύνολο.

 

 

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Συντελεστής
εισφοράς

αλληλεγγύης

%

Εισφορά
αλληλεγγύης κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήμα­τος (ευρώ)

Σύνολο
εισφοράς αλληλεγγύης (ευρώ)

12.000

12.000

8.000

2,2

176

20.000

176

10.000

5

500

30.000

676

10.000

6,5

650

40.000

1.326

25.000

7,5

1.875

65.000

3.201

155.000

9

13.950

220.000

17.151

Υπερβάλλον

10

     

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα προκειμένου να κατανοηθεί
καλύτερα ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης στο
εισόδημα από μισθούς – συντάξεις:
A) Έστω μισθωτός με ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής) 15.000 ευρώ.
Συνολική εισφορά αλληλεγγύης: (15.000-12.000)*2,2%=66 ευρώ. Μηνιαία παρακράτηση
εισφοράς αλληλεγγύης: 66/12=5,5 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο δεν
καταβάλλονται Δώρα) ή 66/14=4,71 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο καταβάλλονται
και Δώρα που ισοδυναμούν με δύο μισθούς).
Β) Έστω μισθωτός με ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής) 35.000 ευρώ.
Συνολική εισφορά αλληλεγγύης: (35.000-30.000)*6,5%+676=1.001 ευρώ. Μηνιαία
παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης: 1.001/12=83,42 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο
δεν καταβάλλονται Δώρα) ή 1.001/14=71,5 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο
καταβάλλονται και Δώρα που ισοδυναμούν με δύο μισθούς).

5. Βάσει των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 όπως
αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ.4 του
άρθρου 1 του ν.4389/2016 οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων (του άρθρου
112) έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που
αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.

Η
παρακράτηση του φόρου και της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις με
τις νέες κλίμακες αρχίζει να πραγματοποιείται από την ημερομηνία δημοσίευσης
του ν.4389/2016. Συνεπώς, οι παρακρατήσεις φόρου και ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις με βάση τις προαναφερόμενες
μεταβολές, διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από
την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4389/2016 δηλαδή, από 27.5.2016 και μετά και δεν τίθεται θέμα αναδρομικής παρακράτησής
τους.

Τα παρακρατηθέντα ποσά φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

θα δηλωθούν στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016,

και θα συμψηφισθούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.