Μενού Κλείσιμο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2021

Νέα Εφαρμογή κατάθεσης πινακίδων για το 2021 από την ΑΑΔΕ προκριμένου να αποσυμφορηθούν οι Εφορίες.

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων για κατάθεση 26/02/2021.

Η παραλαβή πινακίδων σε περίπτωση που χρειασθεί εντός του 2021 γίνεται αποκλειστικά με προσέλευση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (τελευταία ενημέρωση).

Για την υποβολή Αίτησης κατάθεσης πινακίδων πατήστε  ΕΔΩ .

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ψηφιακή Ακινησία / Κυκλοφορία
2.1 Θέση σε Ακινησία

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να θέσετε σε ακινησία, ηλεκτρονικά, επιβατικά ΙΧ οχήματα και μοτοσυκλέτες ΙΧ, χωρίς παράδοση των  στοιχείων κυκλοφορίας στη Φορολογική Αρχή (Δ.Ο.Υ.)
Η δυνατότητα ηλεκτρονικής θέσης οχημάτων σε ακινησία καταλαμβάνει τα οχήματα που εμφανίζονται «σε κίνηση» στο Πληροφοριακό  Σύστημα Οχημάτων τους ΑΑΔΕ, τα δε οχήματα αυτά καθώς και τα στοιχεία κυκλοφορίας τους βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών τους.
2.1.1 Τέλη κυκλοφορίας
Προκειμένου για την έκπτωση από τα τέλη κυκλοφορίας το όχημα πρέπει να τεθεί σε ακινησία εμπρόθεσμα, δηλαδή πριν την λήξη την 31/12
του προηγούμενου έτους από αυτό που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας ή τη λήξη της παράτασης.
Δήλωση ακινησίας μετά τη λήξη της προθεσμίας, γίνεται δεκτή αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη για την έκπτωση των τελών κυκλοφορίας.
Το όχημα μπορεί να τεθεί σε Ακινησία, ακόμα και αν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας τρέχοντος ή παρελθόντων ετών.
2.1.2 Φύλαξη οχήματος και στοιχείων κυκλοφορίας του
Μετά τη θέση του οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά, τα στοιχεία κυκλοφορίας αφαιρούνται από το όχημα και φυλάσσονται με ευθύνη του   ιδιοκτήτη ή κατόχου.
Το όχημα φυλάσσεται σε κλειστό ή περιφραγμένο χώρο, τα ακριβή στοιχεία του οποίου δηλώνονται υπευθύνως κατά τη συμπλήρωση της  ηλεκτρονικής αίτησης θέσης του οχήματος σε ακινησία.

2.1.3 Εξαιρέσεις
Δεν δύνανται να υποβληθεί δήλωση ακινησίας ηλεκτρονικά, αλλά μόνο στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης  φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος, στις εξής περιπτώσεις:
(α) Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος
(β) Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό
(γ) Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί
(δ) Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού
(ε) Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή
(στ) Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος ( ΕΔΟΕ) με σκοπό την οριστική διαγραφή του με   ανακύκλωση
(ζ) Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας
(η) Πλειστηριασμού του οχήματος
(θ) Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από το Δήμο ως εγκαταλελειμμένου
(ι) Κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του  (άδεια και πινακίδες).
Για την απόδειξη των ως άνω ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος προσκομίζει στην Δ.Ο.Υ. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά έγγραφα, τα  οποία εξετάζονται από τη Δ.Ο.Υ. πριν την θέση του οχήματος σε ακινησία.
Εάν για όχημα που έχει τεθεί ηλεκτρονική ακινησία, συντρέξει γεγονός εκ των περιπτώσεων α-ι, της παρ.1, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχός του δηλώνει
το γεγονός στη Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας και τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.
Για τις περιπτώσεις που η κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας γίνεται σε άλλη δημόσια αρχή και συντρέχει κάποιο από τα γεγονότα των  προαναφερόμενων περιπτώσεων (α) – (ι), η θέση του οχήματος σε ακινησία δηλώνεται στη Δ.Ο.Υ., με την προσκόμιση των απαραίτητων  αποδεικτικών εγγράφων.
Σε περίπτωση αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη ή κατόχου, οι νέοι κάτοχοι (κληρονόμοι στο όνομα των οποίων δεν έχει ακόμα εκδοθεί   άδεια κυκλοφορίας) θέτουν το όχημα σε ακινησία στη Δ.Ο.Υ.

2.1.4 Διαδικασία θέσης οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά
Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος εισέρχεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, και μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ    myCAR, επιλέγει «Ψηφιακή Ακινησία/Άρση»
Στην οθόνη που εμφανίζεται, ο χρήστης επιλέγει ή καταχωρεί τον αριθμό κυκλοφορίας του επιβατικού ή της μοτοσυκλέτας Ι.Χ. και αναζητά  την κατάστασή του οχήματος.
Ο χρήστης μπορεί, εφόσον το όχημα βρίσκεται σε «ΚΙΝΗΣΗ» να ξεκινήσει την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ακινησίας.
Ανοίγοντας την εφαρμογή, εμφανίζονται τα στοιχεία του υποβάλλοντος της αίτησης (σε περίπτωση ενός ιδιοκτήτη τα στοιχεία αυτού, σε  περίπτωση περισσότερων του ενός, αυτού που υποβάλει την αίτηση).                                                                                     Ο χρήστης αποδέχεται τους όρους χρήσης της εφαρμογής.
Στο πάνω μέρος της σελίδας εμφανίζονται τα στοιχεία της αίτησής του, τα οποία είναι:
 Το είδος της αίτησης, το οποίο μπορεί να είναι:
i. Αρχική (η δήλωση είναι η πρώτη στην τρέχουσα διαδικασία μεταβολής της κατάστασης του οχήματος από κίνηση σε ηλεκτρονική ακινησία.                                                                                                                                                               Κάθε φορά που εκκινεί μια νέα διαδικασία αλλαγής δημιουργείται μια αρχική δήλωση)
ii. Τροποποιητική (η δήλωση τροποποιεί προηγούμενη δήλωση – είτε αρχική, είτε προηγούμενη τροποποιητική)

 Η κατάσταση της αίτησης, η οποία μπορεί να είναι:
i. Προσωρινή: Ο χρήστης δεν έχει υποβάλει την αίτηση, ωστόσο μπορεί να την αποθηκεύσει και να την επεξεργαστεί σε επόμενο χρόνο.
ii. Υποβληθείσα (εκκρεμεί έγκριση) – Μόνο στις περιπτώσεις πολλαπλών συνιδιοκτητών/κατόχων:                                 Η αίτηση έχει υποβληθεί από έναν ιδιοκτήτη και για μεταβεί στην κατάσταση της οριστικοποιημένης απαιτείται η έγκριση από κάθε ένα συνιδιοκτήτη/κάτοχο.
iii. Οριστικοποιημένη: Ο χρήστης έχει υποβάλει την αίτησή του και η κατάσταση του οχήματος έχει μεταβληθεί από «ΚΙΝΗΣΗ» σε
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΑΚΙΝΗΣΙΑ».
 Αριθμός αίτησης: δίνεται αυτόματα από το σύστημα
 Ημερομηνία αίτησης: η τελευταία ημερομηνία μεταβολής της αίτησης
Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία της αίτησης (η κατάσταση της οποίας είναι προσωρινή) και έχει τις εξής επιλογές:
 Να αποθηκεύσει προσωρινά την αίτηση.
 Να αποθηκεύσει προσωρινά την αίτηση, ελέγχοντάς την παράλληλα (για πιθανές παραλήψεις).                                Η αίτηση αποθηκεύεται σε κάθε περίπτωση, ακόμα δηλαδή και αν περιέχει λάθη (για παράδειγμα δεν έχει συμπληρωθεί ένα υποχρεωτικό πεδίο).
 Να διαγράψει την τρέχουσα αίτηση (προσωρινή ή υποβληθείσα αλλά εκκρεμούσα προς έγκριση από το σύνολο των ιδιοκτητών).
 Να υποβάλει την αίτηση. Σε αυτή την περίπτωση η κατάσταση της αίτησης μεταβάλλεται σε Οριστικοποιημένη, στην περίπτωση ενός κατόχου/ιδιοκτήτη και σε Υποβληθείσα (εκκρεμεί έγκριση) στην περίπτωση περισσότερων του ενός κατόχων/ιδιοκτητών.
Όσο η αίτηση παραμένει σε προσωρινή κατάσταση και εφόσον το όχημα έχει περισσότερους του ενός συνιδιοκτήτες/κατόχους μπορούν και αυτοί να ξεκινήσουν τη διαδικασία δικών τους αιτήσεων ηλεκτρονικής ακινησίας, διατηρώντας τες σε κατάσταση προσωρινής αίτησης.

Οκάθε ιδιοκτήτης μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στη δική του προσωρινή αίτηση και όχι στων άλλων.

Ωστόσο, η πρώτη αίτηση που από κατάσταση προσωρινής θα μεταβληθεί σε «Υποβληθείσα (εκκρεμεί έγκριση)», μέσω της υποβολής της, θα απενεργοποιήσει όλες τις άλλες προσωρινές αιτήσεις για το συγκεκριμένο όχημα.

Στην συγκεκριμένη αίτηση θα έχουν πρόσβαση, πλέον, όλοι οι συνιδιοκτήτες ώστε να μπορούν να την εγκρίνουν.

Παράλληλα ενημερώνονται οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες (πέραν αυτού που υπέβαλε την αίτηση) ότι έχει υποβληθεί αίτημα και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απαιτείται η έγκριση του συγκεκριμένου αιτήματος από αυτούς. Η ενημέρωση γίνεται με αυτοματοποιημένο μήνυμα στην εφαρμογή της προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet, καθώς και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον έχει δηλωθεί ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet.
Μετά την έγκρισή της από το σύνολο των ιδιοκτητών μεταβάλλεται η κατάσταση του οχήματος στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων σε «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ» και η κατάσταση της αίτησης αλλάζει σε «Οριστικοποιημένη».

Αν η αλλαγή στο πληροφοριακό σύστημα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τότε η κατάσταση της αίτησης δεν μεταβάλλεται από «Υποβληθείσα (εκκρεμεί έγκριση)» σε «Οριστικοποιημένη», αλλά  επανέρχεται στο στάδιο της προσωρινής αίτησης.
Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς και οριστικοποιηθεί η αίτηση (ανεξαρτήτως του πλήθους των ιδιοκτητών) αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα στον/στους ιδιοκτήτες μέσω των οποίων ενημερώνονται για τη θέση του οχήματος σε ακινησία.

2.1.5 Τροποποίηση της αίτησης ακινησίας
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θέσης του οχήματος σε ακινησία με ηλεκτρονικό τρόπο, δηλαδή την οριστικοποίηση της αίτησης, ο/οι ιδιοκτήτης/ες του οχήματος μπορούν να μεταβούν εκ νέου στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής ακινησίας, ώστε αν επιθυμούν να τροποποιήσουν την αίτηση τους ή να τυπώσουν την υφιστάμενη (pdf), ενώ πλέον δεν παρέχεται το δικαίωμα διαγραφής, όπως ίσχυε στις προηγούμενες καταστάσεις της αίτησης.

Για να τροποποιήσουν την αίτηση επιλέγουν τη δημιουργία τροποποιητικής δήλωσης, η οποία παίρνει νέο αριθμό. Εντός της ίδιας ημέρας από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αρχικής αίτησης παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής του συνόλου των στοιχείων της αίτησης, εξαιρουμένου φυσικά του αριθμού κυκλοφορίας.                          Αν έχει παρέλθει η μια ημέρα, έχουν δικαίωμα να τροποποιήσουν μόνο το πεδίο μέσω του οποίου δηλώνεται αν ο χώρος στάθμευσης είναι ιδιόκτητος, ενοικιαζόμενος ή παραχωρηθείς.
Ο κύκλος διαχείρισης μιας τροποποιητικής δήλωσης είναι ακριβώς ίδιος με αυτόν της αρχικής δήλωσης, μέχρι και αυτή να οριστικοποιηθεί με τη σειρά της.
2.1.6 Κυρώσεις
Όχημα για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, είτε να κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και  επιβάλλονται από την ΑΑΔΕ, πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, και διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου τριπλασιάζεται, δηλαδή επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ, και, με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.
Όχημα που εντοπίζεται σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική ακινησία ή διερχόμενο, θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.
2.2 Άρση Ακινησίας
Μέσω της εφαρμογής γίνεται ηλεκτρονική άρση ακινησίας, για επιβατικά ΙΧ οχήματα και μοτοσυκλέτες ΙΧ, τα οποία έχουν τεθεί σε ακινησία ηλεκτρονικά.
Η δυνατότητα ηλεκτρονικής άρσης ακινησίας οχημάτων καταλαμβάνει τα οχήματα που εμφανίζονται «σε ακινησία» στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων της ΑΑΔΕ, τα δε οχήματα αυτά καθώς και τα στοιχεία κυκλοφορίας τους βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών τους.
2.2.1 Προϋποθέσεις – Τέλη Κυκλοφορίας και Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
Για την άρση της ακινησίας απαιτείται:

 Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η άρση
 Η ύπαρξη ενεργού συμβολαίου ασφάλισης
Σε περίπτωση που δεν είναι πληρωμένα τα τέλη, εμφανίζεται ένα κουμπί, μέσω του οποίου τυπώνεται το ειδοποιητήριο των τελών, ώστε να μπορέσει να γίνει η πληρωμή με τον σωστό Κωδικό Πληρωμής.
Ο έλεγχος ενεργού ασφαλιστηρίου συμβολαίου διενεργείται μέσω web service με την ένωση ασφαλιστικών εταιρειών.
2.2.2 Διαχείριση αιτήσεων άρσης ακινησίας
Η διαχείριση των αιτήσεων είναι ίδια με αυτή των αιτήσεων θέσης οχήματος σε ηλεκτρονική ακινησία.
Σε αντίθεση με τις αιτήσεις για θέση του οχήματος σε ακινησία, στις αιτήσεις άρσης ηλεκτρονικής ακινησίας δεν προβλέπεται η διαδικασία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, σε περίπτωση που η αρχική αίτηση έχει οριστικοποιηθεί.
Η ενημέρωση των ιδιοκτητών για την άρση της ακινησίας ή για την ανάγκη έγκρισης της άρσης ακινησίας (σε περίπτωση πολλαπλών ιδιοκτητών) γίνεται ακριβώς όπως και στις αιτήσεις για θέση του οχήματος σε ακινησία.