Μενού Κλείσιμο

ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

Προκειμένου να καταστείτε δικαιούχος του παρόντος βοηθήματος θα πρέπει να ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοτελώς απασχολούμενος και :

 • να ήσασταν ασφαλισμένος αποκλειστικά στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. ή Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., και να διακόψατε αποδεδειγμένα το επάγγελμά σας από την 1.1.2012 και έπειτα
 • να έχετε καταβάλει την από 1.1.2011 ειδική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ
 • να έχετε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3έτη συνεχή ή διακεκομμένη ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα που υπαγόσασταν (αποκλειστικά ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) κατά τη διακοπή του επαγγέλματος.
 • να μην αυτόαπασχολείσθε
 • να μην έχετε αναλάβει μισθωτή εργασία
 • να μην λαμβάνετε σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής
 • να μην έχετε υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα εντός ή εκτός Ελλάδος

Επιπλέον

 • το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή να μην υπερβαίνει αθροιστικά τις 20.000,00€ και για τα δύο οικονομικά έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησης ή
 • το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή να μην υπερβαίνει αθροιστικά τις 30.000,00€ και για τα δύο οικονομικά έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησης
 • να μην έχετε μεταβιβάσει την επιχείρησή σας ή το μερίδιό σας ή τις μετοχές σας στην επιχείρηση στην οποία ανήκατε σε σύζυγο ή πρόσωπο α’ και β΄ βαθμού συγγενείας
 • να έχετε εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές σας ή τυχόν οφειλές σας από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεστε και να είστε ενήμερος με τους όρους της ρύθμισης
 • να διαμένετε μόνιμα στην Ελλάδα
 • στην περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει διακοπή δύο ελεύθερων επαγγελμάτων, δικαιούστε να λάβετε το βοήθημα ως ασφαλισμένος του ενός μόνο φορέα, τον οποίο θα επιλέξετε ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή σας με την κατάθεση της αίτησής σας.
 • Πού και πότε πρέπει να υποβάλω την αίτησή μου για να λάβω το βοήθημα;

Την αίτησή σας θα πρέπει να την υποβάλετε αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας σας ή της τελευταίας απασχόλησής σας εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης διαγραφής από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ήσασταν ασφαλισμένος κατά τη διακοπή του επαγγέλματος/ιδιότητας σας. Οι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων η βεβαίωση διαγραφής από τον ασφαλιστικό τους φορέα έχει ημερομηνία απόφασης διαγραφής πριν από την 28.03.2013, οπότε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η οικεία Υπουργική Απόφαση, μπορούσαν να υποβάλλουν εμπρόθεσμη αίτηση για την λήψη του βοηθήματος έως και 28.06.2013.

 1. Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, με την οποία πιστοποιείται η διακοπή του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής ή η ρύθμιση αυτής. (Χορηγείται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχετε υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και δεν συμμετέχετε σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ με την αίτηση).
 3. Εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος (π.χ.: αν υποβάλετε αίτηση εντός του έτους 2013 θα πρέπει να προσκομίσετε τα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2012 και 2011 αντίστοιχα), όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα σας (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης), η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη
 4. Για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται:
 • Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε.,:«Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του π.δ. 106/2007 χορηγούμενο από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.
 • Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα: «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του π.δ. 150/2006 ή του άρθρου 40, παρ. 7 του ν. 3731/2008 (αρμόδιο όργανο είναι εκείνο που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής) ή άδεια αορίστου διαμονής ή δεκαετίας του άρθρου 91, παρ. 2 του ν. 3386/2005 ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 94 του ν. 3386/2005 ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε., ή Έλληνα πολίτη του άρθρου 63 του ν.3386/2005.
 • Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο: Άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης.
 • Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες: Ειδικό δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτετελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλλινοστήσαντος ή ομογενούς.

 

 1. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας:
 • Για Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.
 • Για πολίτες Κράτους – Μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
 • Για υπηκόους τρίτων χωρών: Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.
 1. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας σας (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης).
 2. Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας (ΙΒΑΝ) στον οποίο να είστε μόνος δικαιούχος, ή πρώτος στην περίπτωση συνδικαιούχου
 3. Υπεύθυνη κατά νόμο δήλωση στην οποία θα δηλώνετε ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχετε αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείσθε, δεν έχετε απολέσει τη ρύθμιση στην οποία έχετε υπαχθεί για εξόφληση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών ή τυχόν οφειλών από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεστε, δεν λαμβάνετε σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ. ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και δεν έχετε μεταβιβάσει την επιχείρησή σας ή το μερίδιο σας ή τις μετοχές σας στην επιχείρηση στην οποία ανήκατε σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνετε το φορέα από τον οποίο επιθυμείτε να καταστείτε δικαιούχος του βοηθήματος στη περίπτωση διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ με την αίτηση)

Το βοήθημα είναι μηνιαίο. Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα παρουσιάζεστε στον ΟΑΕΔ, θα αναγράφονται στη σχετική εγκριτική απόφαση χορήγησης του βοηθήματος που θα παραλάβετε από την Υπηρεσία μας.

Η καταβολή του βοηθήματος ανεργίας αναστέλλεται για τους εξής λόγους:

 • αν αναλάβετε μισθωτή εργασία ή οποιασδήποτε άλλης μορφής απασχόληση
 • αν υποβάλετε αίτηση συνταξιοδότησης για οποιαδήποτε αιτία σε οποιοδήποτε φορέα εντός ή εκτός της χώρας
 • αν υπαχθείτε στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα σας ή άλλου φορέα, μετά τη διακοπή του επαγγέλματος/ιδιότητάς σας
 • αν είστε πολίτης τρίτης χώρας όταν έχει λήξει η ισχύς του εγγράφου που πιστοποιεί τη μόνιμη διαμονή σας στην Ελλάδα.
 • αν απολέσετε την ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών ή τυχόν οφειλών σας από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό σας φορέα

Για κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει, εντός 8 ημερών, να ενημερώσετε την Υπηρεσία αρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή είτε μέσω τηλεφώνου, είτε αποστέλλοντας φαξ ή επιστολή, ή μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε προσερχόμενος ο ίδιος στην Υπηρεσία ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτει ο λόγος της αναστολής. Αν δεν μπορείτε να προσέλθετε ο ίδιος, έχετε τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσετε το άτομο που επιθυμείτε, το οποίο με τη νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση και με τα σχετικά δικαιολογητικά θα προσέλθει εκ μέρους σας στην Υπηρεσία.

Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που θα προκύψει από την αναστολή της επιδότησης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό σας

Το βοήθημα ανεργίας μπορεί να συνεχιστεί, εφόσον υποβάλετε αίτηση στην Υπηρεσία εντός 60 ημερών μετά την άρση του λόγου αναστολής και πριν περάσουν δύο χρόνια από την έκδοση της αρχικής εγκριτικής απόφασης.

Η καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται λόγω: α) Συνταξιοδότησης, β) Παράλληλης απασχόλησης και επιδότησης, γ) Θανάτου, δ) Οριστικής ανικανότητας για εργασία

Σε περίπτωση διακοπής χορήγησης του βοηθήματος δεν είναι δυνατό να επακολουθήσει συνέχισή του. Νέα χορήγηση επακολουθεί μόνο, εφόσον μετά τη διακοπή συμπληρωθούν εκ νέου οι σχετικής προϋποθέσεις.

Όχι, διότι σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση, για τους δικαιούχους του παρόντος βοηθήματος ανεργίας δεν προβλέπεται η απόδοση κανενός είδους ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διάρκεια της χορήγησής του.

Το ύψος του μηνιαίου βοηθήματος ανεργίας ανέρχεται σε 360,00€ και δεν προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων μελών του ασφαλισμένου.

Η χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας κλιμακώνεται ανάλογα με τα έτη πλήρους ασφάλισης σε ένα από τους ασφαλιστικούς φορείς ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΗ)

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ             (ΣΕ ΜΗΝΕΣ)
3 έως 4 3
5 έως 6 4
7 έως 8 5
9 έως 10 6
11 έως 12 7
13 έως 14 8
15 9