Μενού Κλείσιμο

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ – ΛΟΧΕΙΑΣ -ΟΑΕΔ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας).

Επιδότηση 119 ημερών, (κυοφορίας 56 ημέρες πριν την Πιθανή Ημέρα Τοκετού και λοχείας 63 από την Π.Η.Τ. και μετά).

Ο εργοδότης την αμείβει και την ασφαλίζει για τις πρώτες 25 μέρες εάν έχει συμπληρώσει 1 εργασιακό έτος στην επιχείρηση ή 13 μέρες εάν δεν έχει.

Άδεια Κυοφορίας:

Εάν ο τοκετός πραγματοποιηθεί πριν την ΠΗΤ το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται μετά τον τοκετό για συμπλήρωση 119 ημερών.

Εάν πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα της ΠΗΤ, η άδεια παρατείνεται και θα υπερβεί τις 17 εβδομάδες.

Άδεια Λοχείας:

Από την γέννηση του παιδιού και μετά. Η άδεια λοχείας δεν επιτρέπεται να διακοπεί λόγω επαναφοράς του οργανισμού στη φυσική του κατάσταση

1.Προϋποθέσεις επιδομάτων μητρότητας

α) 200 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κατά τα τελευταία 2 χρόνια πριν την ΠΗΤ.

β) Δεν εργάζεται κατά το διάστημα της επιδότησης.

2.Χρονικό διάστημα επιδότησης και ποσό

Τα επιδόματα καταβάλλονται για 119 ημέρες περιλαμβανομένων και των αργιών).

Το ποσό υπολογίζεται βάσει του Μ.Ο. αποδοχών των 30 τελευταίων ημερών ασφάλισης του προηγούμενου χρόνου.

3.Δικαιολογητικά καταβολή επιδόματος

-Ένσημα 2 τελευταίων χρόνων

-Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο υγείας

-Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη σας για την ημέρα διακοπής της εργασίας σας (σχετικό έντυπο από τον γυναικολόγο του ΕΟΠΥΥ),

-Υπεύθυνη Δήλωση διακοπής της εργασίας (στο ανωτέρω έντυπο)

-Για το επίδομα λοχείας, ληξιαρχική πράξη γέννησης.

4.Πότε εισπράττονται τα επιδόματα;

Το επίδομα κυοφορίας 56 ημέρες πριν την ΠΗΤ.

Το επίδομα λοχείας μετά τον τοκετό με:

-Δύο ληξιαρχικές πράξεις γέννησης .

-Υπεύθυνη δήλωση του συζύγου ότι εξουσιοδοτεί την σύζυγο να ασφαλίσει τα παιδιά, εφόσον δεν τα ασφαλίσει ο ίδιος.

5.Χρόνος ασφάλισης από προηγούμενα ταμεία

Για τις 200 μέρες ασφάλισης χρησιμοποιείται χρόνος ασφάλισης μόνο από ταμεία που χορηγούν επιδόματα μητρότητας. Καταβολή από τον τελευταίο φορέα.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΑΕΔ

Η ασφαλισμένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είναι δικαιούχος συμπληρωματικού επιδόματος μητρότητας ΟΑΕΔ , εφόσον:

-Υφίσταται εργασιακή σύμβαση κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας

-Δικαιούται επίδομα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

1.Ποσό συμπληρωματικού επιδόματος

Η διαφορά που προκύπτει από συνήθεις μηνιαίες αποδοχές της, αφού αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το Ι.Κ.Α. Προθεσμία υποβολής αίτησης στον ΟΑΕΔ, μέσα σε 3 μήνες από την πληρωμή του Ι.Κ.Α.

2 Δικαιολογητικά για τον ΟΑΕΔ:

-Βιβλιάριο ασθένειας

-Βεβαίωση εργοδότη.

-Βεβαίωση Ι.Κ.Α. για την διάρκεια της επιδότησης, το ημερήσιο επίδομα και το συνολικό ποσό.

-Προσωπικό Λογαριασμό ΕΤΕ με τον αριθμό ΙΒΑΝ.

6ΜΗΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΑΕΔ

1.Χορήγηση 6μηνης άδειας

Η άδεια χορηγείται από τον εργοδότη, μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας.

Βασική προϋπόθεση είναι να έχει λάβει η εργαζόμενη την κανονική άδεια που δικαιούται μέσα στο ημερολογιακό έτος. Αν το 6μηνο λήγει σε επόμενο ημερολογιακό έτος, η κανονική άδεια της εργαζομένης δίνεται πριν την 6μηνη άδεια.

2.Μειωμένο ωράριο εργασίας για την φροντίδα του παιδιού

Η εργαζόμενη, επιστρέφοντας στην επιχείρηση μπορεί να αποχωρεί μία ώρα νωρίτερα ή να προσέρχεται μία ώρα αργότερα κάθε ημέρα για 30 μήνες από την λήξη της άδεια λοχείας.

Εναλλακτικά, εφόσον το ζητήσει η μητέρα και συμφωνεί ο εργοδότης, το ημερήσιο ωράριο μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα μήνες και κατά μία ώρα για έξι επιπλέον μήνες.

Το μειωμένο ωράριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από την μητέρα είτε από τον πατέρα.

Να σημειωθεί ότι το εξάμηνο του ΟΑΕΔ αφαιρείται από τον συνολικό χρόνο των 30 μηνών.

3.Μπορεί να διακοπεί η ειδική άδεια;

Η ασφαλισμένη μπορεί, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής.

4.Προϋποθέσεις λήψης του επιδόματος;

Η ασφαλισμένη πρέπει να βρίσκεται σε ενεργή εργασιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας.

Να έχει λάβει παροχές μητρότητας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

5.Δικαιολογητικά

-Βεβαίωση εργοδότη.

-Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας από το ΙΚΑΕΤΑΜ.

-Προσωπικός λογαριασμός στην ΕΤΕ (αριθμός ΙΒΑΝ)

6.Ποσό επιδότησης

Μηνιαίως, ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, με βάση την ΕΓΣΣΕ και αναλογία σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Επίσης ΔΧ-ΔΠ-ΕΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1.Ασθένεια κατά την διάρκεια της επιδότησης μητρότητας;

Οι γυναίκες κατά το διάστημα της απουσίας τους από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας, δικαιούνται να λάβουν τις αποδοχές ασθενείας από τον εργοδότη.

2.Προστασία εργασίας κατά τη μητρότητα

Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζομένης από τον εργοδότη της , τόσο κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα των 18 μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για την καταγγελία.

3.Δικαιούται μια εργαζόμενη που υιοθετεί ένα παιδί την 6μηνη ειδική άδεια;

Εξαιρούνται από την ειδική άδεια παροχής μητρότητας όσες εργαζόμενες δεν λαμβάνουν επίδομα μητρότητας ( κυοφορίας και λοχείας) από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. .

4.Περίπτωση πρόσληψης εργαζόμενης με σύμβαση ορισμένου χρόνου και πριν  τη λήξη της σύμβαση , η εργαζόμενη μένει έγκυος

Δεν δημιουργείται θέμα προστασίας λόγω εγκυμοσύνης σε αυτήν την περίπτωση γιατί πρόκειται για λήξη σύμβασης του συμφωνηθέντος χρόνου της σύμβασης εργασίας και όχι για απόλυση.

5.Περίπτωση που ο εργοδότης προειδοποιεί εργαζόμενη για απόλυση και σε αυτό το διάστημα η εργαζόμενη προσκομίσει χαρτί εγκυμοσύνης

Εάν η εργαζόμενη κατά το χρονικό διάστημα προειδοποίησης προσκομίσει χαρτί εγκυμοσύνης, τότε η απόλυση θεωρείται άκυρη και η εργαζόμενη προστατεύεται από τον νόμο για 18 μήνες από την ημερομηνία του τοκετού.

6.Συνυπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης κατά την διάρκεια της 6μηνης άδειας για ταμείου ανεργίας;

Συνυπολογίζονται τα ένσημα που χορηγεί ο Ο.Α.Ε.Δ. κατά τη διάρκεια της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητα