Μενού Κλείσιμο

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΑΕΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ

OAEE

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014
Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης  Ελευθέρων Επαγγελματιών

Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ EΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
ΠΛΗΡΟΦ : Ε.ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ-Μ.ΚΑΛΙΑΒΟΥ
ΤΗΛ. : 210 5285617 -210 5285598
Fax : 210 5285599
e-mail : esoda@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27

ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών»

Σχετ : -Άρθρο 54, Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237Α /31.10.2014)
– Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/7.11.2014, ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

Με τις διατάξεις του άρθρου 54 Ν.4305/2014 παρέχεται νέα δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Ν.Α.Τ.

Με τη νέα διάταξη θεσπίζεται μεταβατικά ένα ευνοϊκό, δίκαιο και ευέλικτο σύστημα ρύθμισης οφειλών, που επιτρέπει:

-Την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με σημαντικές εκπτώσεις στα Τέλη Καθυστέρησης.

-Την επιβάρυνση της οφειλής με μειωμένο επιτόκιο.

-Την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε μεγάλη διάρκεια τμηματικής καταβολής.

-Την ένταξη στη ρύθμιση με απλή διαδικασία.

-Τη δίκαιη μεταχείριση των οφειλετών που υπήχθησαν στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» του Ν.4152/2013 και είναι συνεπείς.

Για την καλύτερη κατανόηση και ενιαία εφαρμογή της νέας ρύθμισης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού, δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις:

Α. Δικαιούχοι υπαγωγής

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ασφαλισμένοι (ενεργοί και σε διακοπή, σε κύρια και επικουρική ασφάλιση Ο.Α.Ε.Ε.), πλην των προαιρετικά ασφαλισμένων (αυτασφάλιση).


Β. Οφειλόμενες εισφορές που υπάγονται στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές έως την 31.8.2014, οι οποίες:

 

-δεν τελούν σε οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης, διευκόλυνσης, διακανονισμού ή άλλης νομοθετικής ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

-Έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις και είναι ενεργές.

-Τελούν σε αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.

Οι προαναφερόμενες οφειλές δε μπορούν να υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000€) κύριας οφειλής. Για οφειλές άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) παραμένει σε ισχύ η ρύθμιση «Νέα Αρχή » του Ν.4152/2013.

Δε μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση οφειλές από αναγνωρίσεις χρόνου και χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

Γ. Προϋπόθεση υπαγωγής

Η καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.9.2014 και έως την ημερομηνία υποβολής ένταξης στη ρύθμιση.

Δ. Όροι ρύθμισης

1. Υποβολή αιτήσεως έως 31.3.2015.

2. Εξόφληση σε μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης επί των Τελών Καθυστέρησης, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, όπως αυτά διαμορφώνονται την 31.12.2012, ως εξής:

α. Εφάπαξ εξόφληση με ποσοστό έκπτωσης 100%
β. Δώδεκα (12) δόσεις -//- -//- 90%
γ. Είκοσι τέσσερις (24) δόσεις -//- -//- 80%
δ. Τριάντα έξι (36) δόσεις -//- -//- 70%
ε. Σαράντα οχτώ (48) δόσεις -//- -//- 60%
στ. Εξήντα (60) δόσεις -//- -//- 50%
ζ. Εβδομήντα δύο (72) δόσεις -//- -//- 30%
η. Εκατό (100) δόσεις -//- -//- 20%

Για την υπαγωγή στην τελευταία περίπτωση ρύθμισης (100 δόσεις), το ποσό της κύριας οφειλής δε μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ, (15.000€).

3. Επιβάρυνση της κύριας οφειλής από 1.1.2013 και μέχρι τον προηγούμενο μήνα υποβολής της αίτησης, με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

4. Επιβάρυνση της οφειλής κατά το χρόνο αποπληρωμής με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις, τυγχάνει για το εναπομείναν ποσό προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, απαλλαγής σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στο αριθμό δόσεων που διαμορφώνεται κατά την εξόφληση.

5. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πενήντα ευρώ, (50,00€).

6. Η πρώτη δόση καταβάλλεται σε Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ. έως την 21η ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης ή του μήνα που ακολουθεί και αν δεν είναι εργάσιμη την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

7. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την 21η κάθε μήνα και αν δεν είναι εργάσιμη την επόμενη εργάσιμη μέρα. Η καταβολή πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε Πιστωτικά Ιδρύματα με αυτόματη χρέωση Τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή), χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του οφειλέτη.

8. Σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης οι δόσεις είναι ισόποσες και εξοφλούν σταθερό ποσό εισφορών και τόκων.

9. Παρέχεται δυνατότητα καθυστέρησης, μετά το πρώτο εξάμηνο από την ένταξη στη ρύθμιση:

– μίας (1) δόσης, ανά έτος ρύθμισης, για δύο (2) μήνες ή

– δύο (2) δόσεων, ανά έτος ρύθμισης, έως ένα (1) μήνα η κάθε μία.

Ως έτος ρύθμισης νοείται το 12μηνο, με έναρξη από την ημερομηνία ένταξης στη ρύθμιση.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνσή της με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό, (2%).

10. Υποχρεωτική καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

11. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση:

α. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 και αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής που επιβλήθηκε ή διακόπτεται η εκτέλεσή της, εφόσον άρχισε. Κατά το χρόνο αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος.

β. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Τα ληφθέντα μέτρα συνεχίζονται αν ο οφειλέτης απωλέσει το δικαίωμα της ρύθμισης.

γ. Αναστέλλεται η παραγραφή οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 2 του Ν.2556/1997.

12. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση χορηγείται μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ε. Δικαιολογητικά

Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται μόνο η υποβολή αίτησης υπαγωγής.

ΣΤ. Αρμοδιότητα

Αρμόδια Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση είναι το Περιφερειακό Τμήμα Ο.Α.Ε.Ε. που υπάγεται ο ασφαλισμένος οφειλέτης.

Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Ε.

Οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο., λόγω βεβαίωσης των οφειλών τους, υποβάλουν την αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση απευθείας στην Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. που ανήκουν.

Ζ. Υπολογισμός οφειλής

Η οφειλή υπολογίζεται από τη μηχανογραφική εφαρμογή της ρύθμισης, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ. 32/2013 («Νέα Αρχή»).

Η. Συμψηφισμός

Ο συμψηφισμός, που προβλέπεται από τη διάταξη της περ. 2 της υποπ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ άρθρο 1 του Ν.4254/2014 και αφορά χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών έναντι του δημοσίου που προέρχονται από επιστροφές Φ.Π.Α και φόρου εισοδήματος με οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, λαμβάνει χώρα και μετά την ένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση, μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1/7 των υπολοίπων δόσεων.

Το συμψηφισθέν ποσόν θα εξοφλεί, κατά προτεραιότητα, τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης.

Η μηχανογραφική υλοποίηση της διαδικασίας συμψηφισμού είναι σε εξέλιξη στην Η.Δ.Ι.Κ.Α.

Θ. Ασφαλιστική Ικανότητα

Για τους όρους χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές περίθαλψης θα εκδοθεί οδηγία από τη Γενική Δ/νση Παροχών.

Ι. Απώλεια ρύθμισης

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

1. Μη εμπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας εισφοράς κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της.

2. Μη τήρησης των όρων καθυστέρησης δόσεων ανά έτος ρύθμισης, όπως αναφέρονται στην παράγραφο Δ περ.9 της παρούσας.

Κ. Επανένταξη στη ρύθμιση

Κατ΄ εξαίρεση, σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας ο οφειλέτης δύναται εντός δύο (2) μηνών από την απώλεια αυτής, να υποβάλλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων.

Το αίτημα επανένταξης υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα στοιχεία που θεμελιώνουν την ανωτέρα βία.

Η αρμόδια Υπηρεσία αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, εάν δε ληφθεί απόφαση εντός του διαστήματος αυτού το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

Λ. «Νέα Αρχή» – Μετάπτωση στη νέα ρύθμιση

Ασφαλισμένοι που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (31/10/2014) έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση «Νέας Αρχής» του Ν.4152/2013 και τηρούν τους όρους, υπόκεινται αναδρομικά από 01.01.2013 σε επιτόκιο ύψους 4,56% και δικαιούνται, από την ένταξή τους στη ρύθμιση, των εκπτώσεων επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, δικαιούμενοι να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.

Εναλλακτικά, να επιλέξουν να παραμείνουν σε αυτή, έχοντας ως πρόσθετο ευεργέτημα τη μείωση κατά ποσοστό 20% των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξής τους στη ρύθμιση.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της μετάπτωσης θα ρυθμιστούν με Υπουργική Απόφαση εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου.

Μ. Γενικές οδηγίες

– Κατά την υποβολή του αιτήματος για ένταξη στη ρύθμιση θα πρέπει να ελέγχονται και ταυτοποιούνται ο Α.Φ.Μ, ο Α.Μ.Κ.Α, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του ασφαλισμένου και να πραγματοποιούνται, όπου απαιτείται, οι σχετικές μεταβολές.

Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος ενόψει αλλαγής της περιόδου καταβολής των εισφορών και του νέου τρόπου ενημέρωσης των ασφαλισμένων.

– Το έντυπο ανάθεσης πάγιας εντολής παραμένει προσαρμοσμένο στις ανάγκες της νέας ρύθμισης.

– Η απόφαση της ρύθμισης και το πιστοποιητικό οφειλής χορηγούνται μετά την καταβολή της πρώτης δόσης και την υποβολή παραστατικού ανάθεσης πάγιας εντολής.

– Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση οφειλετών που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα είναι η έκδοση οριστικής απόφασης διαγραφής και η καταχώρηση στο μηχανογραφικό σύστημα του σχετικού κωδικού.

Ασφαλισμένοι που τελούν σε προσωρινή διακοπή, με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. Α, 71, 72, κλπ) δύναται να ενταχθούν στη ρύθμιση, μετά την οριστικοποίηση της διαγραφής τους.

– Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4305/2014 δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής «Νέας Αρχής», για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στη νέα ρύθμιση.

– Εκπρόθεσμες τρέχουσες εισφορές εκτός ρύθμισης εξακολουθούν να επιβαρύνονται με το ετήσιο επιτόκιο που καθορίζεται στην παρ.11 της υποπ.ΙΑ2 της παρ.ΙΑ του Ν.4152/2013.

– Για το χρόνο έναρξης καταχώρησης αιτήσεων ένταξης στη ρύθμιση, θα ενημερωθείτε άμεσα.

Της παρούσης να λάβει γνώση ενυπόγραφα, με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων, το προσωπικό των Υπηρεσιών.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ