Μενού Κλείσιμο

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε4

Ο ετήσιος πίνακας προσωπικού (έντυπο Ε4) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μία φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου έως 21 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού κατόπιν εκτίμησης των περιστάσεων».
Επισημαίνεται ότι η ως άνω συντετμημένη προθεσμία, όπως και οι λοιπές που ορίζονται στο άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης, αφορούν στην ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων του άρθ. 2 αυτής (άρθρο 17 παρ. 6 του Ν. 3899/2010, Α΄ 212, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι καθοριζόμενες από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίες.