Μενού Κλείσιμο

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Π.Δ. 62/98 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ.

(ΦΕΚ67/τ.Α’/26-3-98)

Άρθρο 1Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

1.

Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίες υπ’ αριθ. 94/33/ΕΚ της 22ας Ιουλίου 1994 «Για την προστασία των νέων κατά την εργασία» (ΕΕ L216/ 12).

2.

Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών το οποίο απασχολείται με οποιαδήποτε μορφής σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου ή με σύμβαση

ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αυτοαπασχολείται, πλην των απασχολουμένων με σχέση ναυτικής εργασίας στον ναυτιλιακό και τον αλιευτικό τομέα για τους οποίους εφαρμογή έχουν ειδικές διατάξεις.

3.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του παρόντος, οι διατάξεις του Ν. 1837 /1989 «Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α’) και το υπάρχοντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται για περιστασιακές και σύντομης διάρκειας ελαφριές εργασίες που αφορούν τις οικογενειακού χαρακτήρα γεωργικές, δασικές και κτηνοτροφικές εργασίες.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:

α)

Νέος (ανήλικος): Κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών που αναφέρεται στο άρθρο 1.

β)

Παιδί: Κάθε νέος ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας ή ο οποίος υπόκειταιακόμη σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση κατά τις κείμενες περί αυτής διατάξεις.

γ)

Έφηβος: Κάθε νέος ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών αλλά κάτω των 18 ετών και ο οποίος έχειπαύσει να υπόκειται σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση κατά τις κείμενες περί αυτής διατάξεις.

δ)

Ελαφρά εργασία: Οποιαδήποτε εργασία που εκ της φύσεως των λειτουργιών τις οποίες περιέχεικαι των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες αυτή εκτελείται:

δ1)

Δεν είναι ικανή να βλάψει την ασφάλεια, την υγεία ή την ανάπτυξη των παιδιών και

δ2)

ως εκ της φύσεώς της, δεν αποβαίνει σε βάρος της τακτικής σχολικής φοίτησής τους, της συμμετοχής τους σε προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή επαγγελματικής κατάρτισης εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή ή της ικανότητάς τους να ωφελούνται από την εκπαίδευση που τους παρέχεται.

ε)

Χρόνος εργασίας: Η χρονική περίοδος παρουσίας του νέου στην εργασία, στη διάθεση του εργοδότη και κατά την άσκηση της δραστηριότητας ή των καθηκόντων του.