Μενού Κλείσιμο

ΕΚΔΟΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡ.ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΑ 1020988-135-0015-14.7.2008

1020988/135/0015/14.7.2008
Έκδοση φορολογικών στοιχείων για τις υπηρεσίες έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων (service fees)

Αρ. Πρωτ.: 1020988/135/0015/14.7.2008
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2103610065
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για τις υπηρεσίες έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων (service fees).
Με την ανωτέρω σχετική αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι με οδηγία της IATA, από 1η Ιουνίου 2008, τα αεροπορικά εισιτήρια θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά ( σε άυλη μορφή) για όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Ενόψει εφαρμογής της ανωτέρω οδηγίας της IATA ζητάτε να σας γνωρίσουμε για λογαριασμό πελατών σας, εάν είναι δυνατή η αναγραφή επί του αεροπορικού εισιτηρίου του ποσού που εισπράττεται από τις αεροπορικές εταιρείες για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων (service fees) στις περιπτώσεις που αυτά πωλούνται σε πελάτη – ιδιώτη στην ονομαστική τους αξία.
Σε σχέση με το ανωτέρω ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε κατά περίπτωση τα εξής:

1. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση, για την εμφάνιση της παρεχόμενης στους πελάτες υπηρεσίας μεσολάβησης (service fee) στην έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού ή διεθνών αεροπορικών εισιτηρίων (έγγραφά μας 1020477/131/0015/12.4.2005, 1057044/325/0015/2.8.2005 και 1108322/851/0015/7.12.2005), στην απόδειξη πώλησης των αεροπορικών εισιτηρίων (εξωτερικού ή εσωτερικού) μπορεί να αναγράφεται η συνολική αξία των προσφερομένων υπηρεσιών στην οποία περιλαμβάνεται και η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου, αντί της διακεκριμένης αναγραφής της αξίας του εισιτηρίου και της αξίας των παρεχομένων υπηρεσιών μεσολάβησης, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι, η ανάλυση της συνολικής αξίας της Α.Π.Ε. στα τηρούμενα βιβλία των επιχειρήσεων θα γίνεται υποχρεωτικά, με τρόπο που να παρέχονται ευχερώς οι αναγκαίες πληροφορίες για τον έλεγχο εφαρμογής όλων των φορολογικών διατάξεων. Στην περίπτωση που δεν εκδοθεί Α.Π.Ε. (π.χ. πώληση αεροπορικού εισιτηρίου στην ονομαστική του αξία – μη υποχρεωτική έκδοση Α.Π.Ε.) εκδίδονται ιδιαίτερα φορολογικά στοιχεία για την παροχή των υπηρεσιών μεσολάβησης δηλαδή Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ. κατά περίπτωση σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1017/7.2.2005.

2. Με αφορμή διάφορα ερωτήματα ενόψει εφαρμογής από 1.6.2008 της σχετικής οδηγίας της IATA, εκδόθηκε η με αριθμ. 1022864/139/ΠΟΛ.1096/0015/7.7.2008 εγκύκλιος (φωτοαντίγραφο της οποίας σας αποστέλλουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας) με την οποία διευκρινίσθηκαν και έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:
α) Mε βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ 186/1992), το εισιτήριο αποτελεί το νόμιμο φορολογικό στοιχείο για την εμφάνιση και απόδειξη των υπόψη συναλλαγών και πρέπει να εκδίδεται και να παραδίδεται ή να αποστέλλεται αντίτυπο στον πελάτη σε κάθε περίπτωση, ο οποίος άλλωστε έχει υποχρέωση να το ζητά και να το λαμβάνει, ανεξάρτητα της ιδιότητάς του (ιδιώτης ή επιτηδευματίας). Επιπλέον διευκρινίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1133390/1104/ΠΟΛ.1102/16.3.1993, περί της έκδοσης ειδικών στοιχείων κατά την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων από τους πράκτορες, τα τουριστικά και τα ταξιδιωτικά γραφεία και τις αεροπορικές επιχειρήσεις.
β) Εναλλακτικά (των προαναφερόμενων) και λαμβανομένων υπόψη, του νέου τρόπου έκδοσης των αεροπορικών εισιτηρίων που θα εφαρμόζεται από 1.6.2008 σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της ΙΑΤΑ, του γεγονότος ότι οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν το Διεθνές Σύστημα Κρατήσεων υπό την εποπτεία και τους κανόνες της ΙΑΤΑ, καθώς και το ότι τα αεροπορικά εισιτήρια εκδίδονται αθεώρητα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ., για την διευκόλυνση των νέων μορφών συναλλαγών καθώς και των υπόχρεων και όσον αφορά ειδικότερα την έκδοση σε φυσική μορφή (εκτύπωση σε χαρτί) του εισιτηρίου και την παράδοσή του στον πελάτη γίνεται δεκτό στις περιπτώσεις συναλλαγών με πελάτη (ιδιώτη ή επιτηδευματία) για τις οποίες ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης που περιγράφεται στην παράγραφο 4 της εν λόγω εγκυκλίου ( πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω internet ή με τηλεφωνική επικοινωνία κ.λπ. με ταυτόχρονη άμεση εξόφληση του αντιτίμου της συναλλαγής, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του πελάτη στους χώρους έκδοσης των εισιτηρίων κ.λπ.), το αντίτυπο του αεροπορικού εισιτηρίου που προορίζεται για τον πελάτη να μην εκτυπώνεται και να μην παραδίδεται σ’ αυτόν (εφόσον δεν ζητηθεί από αυτόν), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα εκδίδεται Α.Π.Ε. θεωρημένη ή με σήμανση (ακόμη και στις περιπτώσεις που το αεροπορικό εισιτήριο πωλείται στην ονομαστική του αξία) η οποία θα παραδίδεται ή θα αποστέλλεται στον πελάτη (ιδιώτη ή επιτηδευματία) εμπρόθεσμα, για τις ανάγκες εκπλήρωσης των φορολογικών ή των ενοχικών ενδεχομένως υποχρεώσεων του και θα αποτελεί το δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του Κ.Β.Σ, που υποχρεούνται να τηρούν οι επιτηδευματίες.
Επίσης, με την εν λόγω εγκύκλιο επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι στην περίπτωση που το εισιτήριο ζητηθεί από τον πελάτη θα πρέπει να εκδίδεται και να παραδίδεται σ’ αυτόν (το αργότερο κατά την ημέρα της αναχώρησής του στο σημείο ελέγχου των εισιτηρίων του αεροδρομίου μαζί με την κάρτα επιβίβασης) ή τέλος να αποστέλλεται σ΄ αυτόν.

3. Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερόμενων και όσον αφορά το αίτημά σας, γίνεται δεκτό στις περιπτώσεις συναλλαγών με πελάτη – ιδιώτη, να αναγράφεται η αμοιβή που εισπράττεται για την υπηρεσία μεσολάβησης (service fee) επί του εκδιδόμενου εισιτηρίου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερου στοιχείου Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ. μόνο στην περίπτωση που η πώληση των εισιτηρίων γίνεται απευθείας από τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες και εφόσον το εισιτήριο πωλείται στην ονομαστική του αξία και εκδίδεται και παραδίδεται στον πελάτη σε έντυπη μορφή.
Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις που για την πώληση του αεροπορικού εισιτηρίου εκδίδεται από τις αεροπορικές εταιρείες Α.Π.Ε. όπως, στις περιπτώσεις της παραγράφου 2β του παρόντος (που γίνεται από τις αεροπορικές εταιρείες χρήση της παρασχεθείσας δυνατότητας μη έκδοσης του εισιτηρίου σε έντυπη μορφή και μη παράδοσης αυτού στον πελάτη), στις περιπτώσεις έκδοσης των Α.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1102/1993 (παράγραφος 2α του παρόντος όπου γίνεται έκδοση του εισιτηρίου σε έντυπη μορφή και παράδοσή του στον πελάτη) κ.λπ., η αμοιβή αυτή (service fee) εμφανίζεται επί της Α.Π.Ε.
Επίσης, στις περιπτώσεις που η έκδοση και διάθεση των εισιτηρίων γίνεται από τρίτους (τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία, πράκτορες) εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1017/2005 και στο έγγραφό μας 1108322/851/0015/7.12.2005, συνεπώς θα εκδίδεται ιδιαίτερο φορολογικό στοιχείο (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ.) για την εισπραττόμενη αμοιβή της υπηρεσίας μεσολάβησης εφόσον δεν εκδίδεται Α.Π.Ε., στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εν λόγω αμοιβή.
Τέλος, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που γίνεται από τις αεροπορικές εταιρείες χρήση της προαναφερόμενης διευκόλυνσης αναγραφής επί του αεροπορικού εισιτηρίου του εισπραττόμενου service fee, θα πρέπει πέραν της συνολικής χρέωσης του πελάτη να εμφανίζονται επί του εισιτηρίου διακεκριμένα οι επιμέρους χρεώσεις – επιβαρύνσεις (ναύλος, φόροι, service fee κ.λπ.) και στα τηρούμενα βιβλία θα γίνονται οι ανάλογες καταχωρήσεις ώστε να παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες για τον έλεγχο όλων των φορολογικών διατάξεων.

1020988/135/0015/14.7.2008
Έκδοση φορολογικών στοιχείων για τις υπηρεσίες έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων (service fees)

Αρ. Πρωτ.: 1020988/135/0015/14.7.2008
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2103610065
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για τις υπηρεσίες έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων (service fees).
Με την ανωτέρω σχετική αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι με οδηγία της IATA, από 1η Ιουνίου 2008, τα αεροπορικά εισιτήρια θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά ( σε άυλη μορφή) για όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Ενόψει εφαρμογής της ανωτέρω οδηγίας της IATA ζητάτε να σας γνωρίσουμε για λογαριασμό πελατών σας, εάν είναι δυνατή η αναγραφή επί του αεροπορικού εισιτηρίου του ποσού που εισπράττεται από τις αεροπορικές εταιρείες για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων (service fees) στις περιπτώσεις που αυτά πωλούνται σε πελάτη – ιδιώτη στην ονομαστική τους αξία.
Σε σχέση με το ανωτέρω ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε κατά περίπτωση τα εξής:

1. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση, για την εμφάνιση της παρεχόμενης στους πελάτες υπηρεσίας μεσολάβησης (service fee) στην έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού ή διεθνών αεροπορικών εισιτηρίων (έγγραφά μας 1020477/131/0015/12.4.2005, 1057044/325/0015/2.8.2005 και 1108322/851/0015/7.12.2005), στην απόδειξη πώλησης των αεροπορικών εισιτηρίων (εξωτερικού ή εσωτερικού) μπορεί να αναγράφεται η συνολική αξία των προσφερομένων υπηρεσιών στην οποία περιλαμβάνεται και η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου, αντί της διακεκριμένης αναγραφής της αξίας του εισιτηρίου και της αξίας των παρεχομένων υπηρεσιών μεσολάβησης, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι, η ανάλυση της συνολικής αξίας της Α.Π.Ε. στα τηρούμενα βιβλία των επιχειρήσεων θα γίνεται υποχρεωτικά, με τρόπο που να παρέχονται ευχερώς οι αναγκαίες πληροφορίες για τον έλεγχο εφαρμογής όλων των φορολογικών διατάξεων. Στην περίπτωση που δεν εκδοθεί Α.Π.Ε. (π.χ. πώληση αεροπορικού εισιτηρίου στην ονομαστική του αξία – μη υποχρεωτική έκδοση Α.Π.Ε.) εκδίδονται ιδιαίτερα φορολογικά στοιχεία για την παροχή των υπηρεσιών μεσολάβησης δηλαδή Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ. κατά περίπτωση σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1017/7.2.2005.

2. Με αφορμή διάφορα ερωτήματα ενόψει εφαρμογής από 1.6.2008 της σχετικής οδηγίας της IATA, εκδόθηκε η με αριθμ. 1022864/139/ΠΟΛ.1096/0015/7.7.2008 εγκύκλιος (φωτοαντίγραφο της οποίας σας αποστέλλουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας) με την οποία διευκρινίσθηκαν και έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:
α) Mε βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ 186/1992), το εισιτήριο αποτελεί το νόμιμο φορολογικό στοιχείο για την εμφάνιση και απόδειξη των υπόψη συναλλαγών και πρέπει να εκδίδεται και να παραδίδεται ή να αποστέλλεται αντίτυπο στον πελάτη σε κάθε περίπτωση, ο οποίος άλλωστε έχει υποχρέωση να το ζητά και να το λαμβάνει, ανεξάρτητα της ιδιότητάς του (ιδιώτης ή επιτηδευματίας). Επιπλέον διευκρινίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1133390/1104/ΠΟΛ.1102/16.3.1993, περί της έκδοσης ειδικών στοιχείων κατά την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων από τους πράκτορες, τα τουριστικά και τα ταξιδιωτικά γραφεία και τις αεροπορικές επιχειρήσεις.
β) Εναλλακτικά (των προαναφερόμενων) και λαμβανομένων υπόψη, του νέου τρόπου έκδοσης των αεροπορικών εισιτηρίων που θα εφαρμόζεται από 1.6.2008 σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της ΙΑΤΑ, του γεγονότος ότι οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν το Διεθνές Σύστημα Κρατήσεων υπό την εποπτεία και τους κανόνες της ΙΑΤΑ, καθώς και το ότι τα αεροπορικά εισιτήρια εκδίδονται αθεώρητα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ., για την διευκόλυνση των νέων μορφών συναλλαγών καθώς και των υπόχρεων και όσον αφορά ειδικότερα την έκδοση σε φυσική μορφή (εκτύπωση σε χαρτί) του εισιτηρίου και την παράδοσή του στον πελάτη γίνεται δεκτό στις περιπτώσεις συναλλαγών με πελάτη (ιδιώτη ή επιτηδευματία) για τις οποίες ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης που περιγράφεται στην παράγραφο 4 της εν λόγω εγκυκλίου ( πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω internet ή με τηλεφωνική επικοινωνία κ.λπ. με ταυτόχρονη άμεση εξόφληση του αντιτίμου της συναλλαγής, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του πελάτη στους χώρους έκδοσης των εισιτηρίων κ.λπ.), το αντίτυπο του αεροπορικού εισιτηρίου που προορίζεται για τον πελάτη να μην εκτυπώνεται και να μην παραδίδεται σ’ αυτόν (εφόσον δεν ζητηθεί από αυτόν), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα εκδίδεται Α.Π.Ε. θεωρημένη ή με σήμανση (ακόμη και στις περιπτώσεις που το αεροπορικό εισιτήριο πωλείται στην ονομαστική του αξία) η οποία θα παραδίδεται ή θα αποστέλλεται στον πελάτη (ιδιώτη ή επιτηδευματία) εμπρόθεσμα, για τις ανάγκες εκπλήρωσης των φορολογικών ή των ενοχικών ενδεχομένως υποχρεώσεων του και θα αποτελεί το δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του Κ.Β.Σ, που υποχρεούνται να τηρούν οι επιτηδευματίες.
Επίσης, με την εν λόγω εγκύκλιο επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι στην περίπτωση που το εισιτήριο ζητηθεί από τον πελάτη θα πρέπει να εκδίδεται και να παραδίδεται σ’ αυτόν (το αργότερο κατά την ημέρα της αναχώρησής του στο σημείο ελέγχου των εισιτηρίων του αεροδρομίου μαζί με την κάρτα επιβίβασης) ή τέλος να αποστέλλεται σ΄ αυτόν.

3. Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερόμενων και όσον αφορά το αίτημά σας, γίνεται δεκτό στις περιπτώσεις συναλλαγών με πελάτη – ιδιώτη, να αναγράφεται η αμοιβή που εισπράττεται για την υπηρεσία μεσολάβησης (service fee) επί του εκδιδόμενου εισιτηρίου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερου στοιχείου Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ. μόνο στην περίπτωση που η πώληση των εισιτηρίων γίνεται απευθείας από τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες και εφόσον το εισιτήριο πωλείται στην ονομαστική του αξία και εκδίδεται και παραδίδεται στον πελάτη σε έντυπη μορφή.
Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις που για την πώληση του αεροπορικού εισιτηρίου εκδίδεται από τις αεροπορικές εταιρείες Α.Π.Ε. όπως, στις περιπτώσεις της παραγράφου 2β του παρόντος (που γίνεται από τις αεροπορικές εταιρείες χρήση της παρασχεθείσας δυνατότητας μη έκδοσης του εισιτηρίου σε έντυπη μορφή και μη παράδοσης αυτού στον πελάτη), στις περιπτώσεις έκδοσης των Α.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1102/1993 (παράγραφος 2α του παρόντος όπου γίνεται έκδοση του εισιτηρίου σε έντυπη μορφή και παράδοσή του στον πελάτη) κ.λπ., η αμοιβή αυτή (service fee) εμφανίζεται επί της Α.Π.Ε.
Επίσης, στις περιπτώσεις που η έκδοση και διάθεση των εισιτηρίων γίνεται από τρίτους (τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία, πράκτορες) εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1017/2005 και στο έγγραφό μας 1108322/851/0015/7.12.2005, συνεπώς θα εκδίδεται ιδιαίτερο φορολογικό στοιχείο (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ.) για την εισπραττόμενη αμοιβή της υπηρεσίας μεσολάβησης εφόσον δεν εκδίδεται Α.Π.Ε., στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εν λόγω αμοιβή.
Τέλος, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που γίνεται από τις αεροπορικές εταιρείες χρήση της προαναφερόμενης διευκόλυνσης αναγραφής επί του αεροπορικού εισιτηρίου του εισπραττόμενου service fee, θα πρέπει πέραν της συνολικής χρέωσης του πελάτη να εμφανίζονται επί του εισιτηρίου διακεκριμένα οι επιμέρους χρεώσεις – επιβαρύνσεις (ναύλος, φόροι, service fee κ.λπ.) και στα τηρούμενα βιβλία θα γίνονται οι ανάλογες καταχωρήσεις ώστε να παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες για τον έλεγχο όλων των φορολογικών διατάξεων.