Μενού Κλείσιμο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις Τουριστικών Γραφείων Γενικού και Εσωτερικού Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 393/76 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 288/91, το Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118/Α/93), το Π.Δ. 313/25-9-2001 και του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/24.10.2006).

Ι. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Για την χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις Τουριστικών Γραφείων (Γενικού και Εσωτερικού Τουρισμού) που εκμεταλλεύονται φυσικά πρόσωπα, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Αίτηση του επιχειρηματία για χορήγηση του ειδικού σήματος και έγκριση του διακριτικού τίτλου της επιχείρησης ως και για τον έλεγχο της γραφειακής εγκατάστασης.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.2160/93 σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (1).
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών από το οποίο να φαίνεται ότι ο επιχειρηματίας:
Α) Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση (ζητείται υπηρεσιακώς).
Β) Δεν βρίσκεται σε απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση (ζητείται υπηρεσιακώς).
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσεως(ζητείται υπηρεσιακώς).
6. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (η ισοτιμία αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας). Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του Προεδρικού Διατάγματος 288/91.
7. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας είναι   για την Αγγλική LOWER, για την Γαλλική  CERTIFICATE, για την  Ιταλική το CERTIFICATO και για την Γερμανική το MITTELSTUFFE. Εάν δεν υπάρχει τίτλος σπουδών η γνώση της ξένης γλώσσας μπορεί να αποδειχθεί με εξέταση του ενδιαφερομένου από αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. για τέλη χαρτοσήμου ποσού € 29,35 συν 20% υπέρ ΟΓΑ.
9. Παράβολο υπέρ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ποσού € 146,73 πληρωτέο στο Δημόσιο Ταμείο (κωδ.3741).
10.  Παράβολο υπέρ ΕΟΤ ποσού € 146,73, στο λογαριασμό 0024-261800 με ΙΒΑΝ GR1401000240000000000261800 Τραπέζης Ελλάδος.
11.  Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ ποσού € 58,69 που κατατίθεται στον λογαριασμό 040/546025-54 του ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
12.  Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού € 11.738,81 για Γραφεία Γενικού Τουρισμού και ποσού €5869,41 για Γραφεία Εσωτερικού Τουρισμού, που θα εκδίδεται σύμφωνα με το συνημμένο (3) υπόδειγμα, θα έχει υποχρεωτικά πενταετή διάρκεια και ένα εξάμηνο υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
13.  Αποδεικτικό έναρξης επιτηδεύματος του αιτουμένου φυσικού ή νομικού προσώπου και φορολογική ενημερότητα στην οποία θα αναφέρεται η έδρα του τουριστικού γραφείου.
14.  Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τουρισμού  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ότι διαθέτει πλήρη και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ γραφειακή εγκατάσταση με εμβαδόν τουλάχιστον  20 τ.μ. (μη υπολογιζόμένων  των χώρων του υπογείου και αυθαιρέτων παταριών). Ο έλεγχος της γραφειακής εγκατάστασης γίνεται από υπαλλήλους της Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρειας και εξετάζεται η ύπαρξη πλήρους και ανεξάρτητης γραφειακής εγκατάστασης του αντιστοίχου εμβαδού ως ανωτέρω αναφέρεται.
•    Σε περίπτωση που ο χώρος δεν είναι ιδιόκτητος και  μισθώνεται από  τον επιχειρηματία απαιτείται η ύπαρξη  μισθωτηρίου συμβολαίου επικυρωμένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
•    Σε περίπτωση που το γραφείο στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο απαιτούνται οι σχετικοί τίτλοι ιδιοκτησίας.
Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση επικυρωμένου, από την αρμόδια Πολεοδομία, αντίγραφου της κάτοψης του χώρου του γραφείου.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία πρέπει να υπάρχουν στο γραφείο κατά τον έλεγχο προς διευκόλυνση αυτού.

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Προκειμένου για επιχειρήσεις Τουριστικών Γραφείων τις οποίες εκμεταλλεύονται Νομικά πρόσωπα, το ειδικό σήμα λειτουργίας τους εκδίδεται επ΄ονόματι του νομικού προσώπου.
Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση για την χορήγηση του ειδικού σήματος, η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.2160/93 καθώς και τα υπ΄αριθμ. 3, 4 και 5 δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου 1, υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές της εταιρείας, όταν πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ, ενώ όταν πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρίες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους, που έχουν οριστεί από το Δ.Σ. αυτών. Πέραν τούτου συνυποβάλλεται και επίσημο αντίγραφο σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. περί συγκρότησης σε σώμα και εκπροσώπησης της Α.Ε., καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ ή ΤΑΠΠΕΤ.
Τα υπ΄αριθμ 6 και 7 δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον ορισμό του υπεύθυνου του Γραφείου, ενώ τα υπ΄αριθμ. 8,9,10,11,12 και 13 υποβάλλονται για την εταιρία.
Πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικών, για την χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας στις επιχειρήσεις Τουριστικών Γραφείων που εκμεταλλεύονται νομικά πρόσωπα, απαιτείται η υποβολή των εξής πρόσθετων δικαιολογητικών:
Α) Το αρχικό καταστατικό της εταιρίας με τις τυχόν τροποποιήσεις του (η διάρκεια του αρχικού καταστατικού να είναι το λιγότερο πενταετής).
Β) Για τις Ανώνυμες Εταιρίες και Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης τα αντίστοιχα Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως, στα οποία έχουν δημοσιευτεί τα καταστατικά τους.
Γ) Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο (ζητείται υπηρεσιακώς) και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου της Οικείας Νομαρχίας.
(οτιδήποτε υποβληθεί σε φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι επικυρωμένο και χαρτοσημασμένο)
Δ) Βεβαίωση Γραμματέα Πρωτοδικών, από την οποία να φαίνεται ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση (ζητείται υπηρεσιακώς).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα υποβληθέντα πιστοποιητικά μη πτώχευσης, μη δικαστικής συμπαράστασης και το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης των εκπροσώπων των εταιριών και των υπευθύνων γραφείων, καθώς και τα πιστοποιητικά μη πτώχευσης και εταιρικών μεταβολών των εταιριών έχουν τρίμηνη ισχύ από την ημερομηνία εκδόσεως τους, πέραν της οποίας ουδεμία ισχύ έχουν και ως εκ τούτου για την χορήγηση του Ειδικού Σήματος πρέπει να επανυποβληθούν.
Ε) Όσες εταιρίες έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και αιτούνται Ειδικό Σήμα λειτουργίας Γραφείου Γενικού Τουρισμού υποχρεούνται να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους με ειδικό πληρεξούσιο υποβάλλοντας τα υπ΄αριθμ. 3,4 και 5 δικαιολογητικά της παραγράφου Ι.
Για τις εταιρίες που έχουν την έδρα τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και επιθυμούν να λάβουν Ειδικό Σήμα λειτουργίας Γραφείου Γενικού Τουρισμού, ισχύει η αρχή περί αμοιβαιότητας η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Εάν ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας ή ο διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος της εταιρίας δεν έχει απολυτήριο Λυκείου και γνώση ξένης γλώσσας χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να ορίσει με αίτησή του, άλλο πρόσωπο που να έχει αυτές τις προϋποθέσεις ως υπεύθυνο της επιχείρησης, για τον οποίο θα πρέπει να υποβληθούν τα υπ΄αριθμ. 3,4,5,6 και 7 δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο Ι, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δέχεται να αναλάβει υπεύθυνος του Γραφείου, ότι θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν θα εργάζεται σαν ξεναγός ή οδηγός ΔΧΤΛ.
Επιπροσθέτως οι Ε.Π.Ε. πρέπει να υποβάλουν πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους για τον διορισμό του υπευθύνου του Γραφείου και οι Α.Ε. πρακτικό του Διοικητικού τους Συμβουλίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας και ο υπεύθυνος του γραφείου πρέπει να έχουν συμπληρώσει απαραίτητα το 18ο έτος της ηλικίας τους και ότι είναι υποχρεωτική η ασφάλισή τους στο ΤΑΝΠΥ.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
1 .Για την έκδοση υπηρεσιακώς των πιστοποιητικών που απαιτούνται για τους υπεύθυνους  Διευθυντές και τους Διαχειριστές των Νομικών Προσώπων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναφορά του ΑΦΜ
2. Οτιδήποτε υποβληθεί σε φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι επικυρωμένο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.393/76 (ΦΕΚ199/Α/76) ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118/Α/93) & Π.Δ. 313/25-9-2001ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3498/2006 (ΦΕΚ/Α/24.10.2006).

Ο κάτοχος Γραφείου Γενικού Τουρισμού μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα στην έδρα της επιχείρησης του ή και σ΄ολόκληρη την Επικράτεια. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης πρέπει να υποβάλει τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση στην οποία θα αναφέρει τον τόπο που θέλει να ιδρύσει το υποκατάστημα και ποιος θα είναι ο υπεύθυνος αυτού
2.     Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τουρισμού  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ότι διαθέτει πλήρη και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ     γραφειακή εγκατάσταση με εμβαδόν τουλάχιστον  20 τ.μ. (μη υπολογιζόμένων  των χώρων του υπογείου και αυθαιρέτων παταριών). Ο έλεγχος της γραφειακής εγκατάστασης γίνεται από υπαλλήλους της Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρειας και εξετάζεται η ύπαρξη πλήρους και ανεξάρτητης γραφειακής εγκατάστασης του αντιστοίχου εμβαδού ως ανωτέρω αναφέρεται
•    Σε περίπτωση που ο χώρος δεν είναι ιδιόκτητος και  μισθώνεται από  τον επιχειρηματία απαιτείται η ύπαρξη  μισθωτηρίου συμβολαίου επικυρωμένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
•    Σε περίπτωση που το γραφείο στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο απαιτούνται οι σχετικοί τίτλοι ιδιοκτησίας.
Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση επικυρωμένου, από την αρμόδια Πολεοδομία, αντίγραφου της κάτοψης του χώρου του γραφείου.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία πρέπει να υπάρχουν στο γραφείο κατά τον έλεγχο προς διευκόλυνση αυτού.
3.   Διπλότυπο εισπράξεως Δημοσίου Ταμείου ποσού € 29,35 τέλη χαρτοσήμου (συν 20% υπέρ ΟΓΑ).
4.   Παράβολο υπέρ Δημοσίου ποσού € 73,37 (ΚΩΔ. 3741).
5. Παράβολο υπέρ ΕΟΤ ποσού € 73,37 στο λογαριασμό 0024-261800 με ΙΒΑΝ GR1401000240000000000261800 Τραπέζης Ελλάδος.
6.   Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ ποσού € 29,35 που πληρώνεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ για τον λογαριασμό 040/546025-54 του ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ.
7.  Σε περίπτωση που το κεντρικό γραφείο εδρεύει σε άλλη Περιφερειακή Υπηρεσία, απαιτείται βεβαίωση της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού για την ισχύ του ειδικού σήματος λειτουργίας του Κεντρικού γραφείου, ως και φωτοαντίγραφο του σήματος και της τελευταίας ανανέωσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

•    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι δέχεται να ορισθεί υπεύθυνος του υποκ/τος, ότι θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης και δεν εργάζεται ως ξεναγός ή οδηγός ΔΧΤΛ
•    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
•    Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών από το οποίο να φαίνεται ότι:
o    Α) δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση (ζητείται υπηρεσιακώς)
o    Β) δεν βρίσκεται σε απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση (ζητείται υπηρεσιακώς).
•      Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (ζητείται υπηρεσιακώς)
•      Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου ΣΤ΄τάξεως γυμνασίου ή Γ΄ Λυκείου ή ισότιμης Σχολής της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.
•    Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου γνώσεως ξένης γλώσσας. Η γνώση της ξένης γλώσσας μπορεί να αποδειχθεί και από εξέταση του ενδιαφερόμενου από υπάλληλο της Οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού.

Εάν δεν υπάρχει διαχειριστής ή εκπρόσωπος που να έχει τα ουσιαστικά προσόντα (δηλ. απολυτήριο Λυκείου και ξένη γλώσσα, οι εταιρίες μπορούν να ορίσουν με αίτησή τους άλλο πρόσωπο ως υπεύθυνο του Γραφείου για τον οποίο όμως πρέπει να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά 3,4,5,6 και 7 της παραγράφου Ι.
Οι ΕΠΕ και ΑΕ θα πρέπει να υποβάλουν επίσημο πρακτικό διορισμού υπεύθυνου του Γραφείου.
Επιπροσθέτως να ληφθεί υπόψη το Π.Δ. 288/91.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
1 .Για την έκδοση υπηρεσιακώς των πιστοποιητικών που απαιτούνται για τους υπεύθυνους  Διευθυντές και τους Διαχειριστές των Νομικών Προσώπων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναφορά του ΑΦΜ
2. Οτιδήποτε υποβληθεί σε φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι επικυρωμένο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΓΡΑΦΕΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Για την χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικό Γραφείο απαιτείται γραφειακή εγκατάσταση
Α) εμβαδού 20 τ.μ. για τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού
Β) εμβαδού 12 τ.μ. για τα Γραφεία Εσωτερικού Τουρισμού

Ο έλεγχος της γραφειακής εγκατάστασης γίνεται από υπαλλήλους της Υπηρεσίας και εξετάζονται τα εξής:
1.    Η ύπαρξη πλήρους και ανεξάρτητης γραφειακής εγκατάστασης του αντίστοιχου εμβαδού ως ανωτέρω.
2.    Σε περίπτωση που ο χώρος μισθώνεται από το γραφείο απαιτείται η ύπαρξη μισθωτηρίου συμβολαίου, επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3.    Σε περίπτωση που το γραφείο στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο πρέπει να επιδεικνύονται οι σχετικοί τίτλοι ιδιοκτησίας.
4.    Στο μισθωτήριο πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τουριστικό γραφείο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.393/76 άρθρο 4, παράγρ.δ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα ανωτέρω αναγραφόμενα στοιχεία πρέπει να υπάρχουν στο γραφείο κατά τον έλεγχο, προς διευκόλυνση αυτού.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εάν ο ενδιαφερόμενος για το ειδικό σήμα λειτουργίας επιθυμεί να χρησιμοποιεί διακριτικό τίτλο στην επιχείρησή του, θα πρέπει να ζητήσει με αίτησή του την έγκριση για τον συγκεκριμένο τίτλο.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση διακριτικών τίτλων σε καταστατικά εταιρειών, έντυπα και πινακίδες τουριστικών γραφείων, εάν προηγουμένως δεν εξασφαλισθεί η γραπτή έγκριση για την χρήση τους.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1)
Υπεύθυνη δήλωση, εδαφ.β, παραγρ. 2, του άρθρου 3 του Ν.2160/93, το περιεχόμενο της οποίας καθορίστηκε με απόφαση Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ο υπογραφόμενος (επώνυμο)……………………   (όνομα)…………………….. του (πατρώνυμο)………………………….. κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με Α.Τ…………………………… που εκδόθηκε την ………………….. από το ………………………………………… κάτοικος …………………………….. διεύθυνση……………………………………… ενεργώντας για λογαριασμό μου ως επιχειρηματία τουριστικής επιχείρησης ή ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος (Διαχειριστής ή Διευθύνων Σύμβουλος) της εταιρίας με την επωνυμία ………………………………………………………………………………… που εδρεύει (πόλη-διεύθυνση)………………………………………………………… δηλώνω υπεύθυνα και έχοντας γνώση των συνεπειών του άρθρου 8 του ν.1599/99 για ψευδή δήλωση ότι εκμεταλλεύομαι ως επιχειρηματίας ή η εταιρία την οποία εκπροσωπώ εκμεταλλεύεται μία τουριστική επιχείρηση (προσδιορισμός) ………………………………………………………………………. η οποία έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου …………………………………….. και αρμόδια για την φορολογία της είναι η Δ.Ο.Υ. ………………………………. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τον εγκεκριμένο τίτλο …………………………………. Οι δραστηριότητες της επιχείρησης είναι:
(Συμπληρώνεται μόνο από τις επιχ/σεις Τουρ.Γραφείων και αφορά το έργο αυτών που ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν.393/76).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο/Η ΔΗΛ………………

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Προς :
Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Δ/νση Τουρισμού  Κεντρικής Μακεδονίας
Τσιμισκή 136
546 21 Θεσσαλονίκη

1.    Σας πληροφορούμε ότι εγγυόμαστε χωρίς επιφύλαξη για τ… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….και για ποσό μέχρι ……………………………………………………………………… για να χρησιμεύσει σαν εγγύηση για Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Γραφείου Γενικού Τουρισμού (Κεντρικού και Υποκαταστημάτων) για κάθε συναλλαγή που προκύπτει από τους Ν.393/76 «περί ίδρυσης και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων» και Ν.2160/93 καθώς και την 513875/20/7/94 απόφ. Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 588/Β/94) και του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/24.10.2006).
2.    Η παρούσα ισχύει από …………. μέχρι ………… (ισχύει για 5 έτη) για ένα ακόμη εξάμηνο από την ημερομηνία λήξεώς της. Επίσης ισχύει για ένα εξάμηνο μετά την ημερομηνία ανάκλησης για οποιοδήποτε λόγο της αδείας για την οποία εκδόθηκε η εγγυητική αυτή επιστολή.
3.    Το ανωτέρω ποσό τηρείται στην διάθεσή σας και σας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που θα ζητηθεί η καταβολή μέρους ή όλου του ποσού αυτού, υποσχόμαστε και υποχρεούμαστε να το καταβάλουμε σε σας ή σε αυτόν που θα μας υποδείξετε το αργότερο σε τρεις μέρες από τη σχετική αυτή πρόσκλησή σας χωρίς να αιτιολογήσετε την πράξη σας αυτή παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε ευεργέτημα από το δικαίωμα ενστάσεως καθώς επίσης και από το δικαίωμα για το νόμιμο χαρακτήρα ή όχι της αιτήσεώς σας.
4.    Η τυχόν επιστροφή εις οποιοδήποτε χρόνο θα γίνεται μόνο με έγγραφό σας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις Τουριστικών Γραφείων Γενικού και Εσωτερικού Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 393/76 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 288/91, το Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118/Α/93), το Π.Δ. 313/25-9-2001 και του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/24.10.2006).

Ι. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Για την χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις Τουριστικών Γραφείων (Γενικού και Εσωτερικού Τουρισμού) που εκμεταλλεύονται φυσικά πρόσωπα, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Αίτηση του επιχειρηματία για χορήγηση του ειδικού σήματος και έγκριση του διακριτικού τίτλου της επιχείρησης ως και για τον έλεγχο της γραφειακής εγκατάστασης.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.2160/93 σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (1).
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών από το οποίο να φαίνεται ότι ο επιχειρηματίας:
Α) Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση (ζητείται υπηρεσιακώς).
Β) Δεν βρίσκεται σε απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση (ζητείται υπηρεσιακώς).
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσεως(ζητείται υπηρεσιακώς).
6. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (η ισοτιμία αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας). Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του Προεδρικού Διατάγματος 288/91.
7. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας είναι   για την Αγγλική LOWER, για την Γαλλική  CERTIFICATE, για την  Ιταλική το CERTIFICATO και για την Γερμανική το MITTELSTUFFE. Εάν δεν υπάρχει τίτλος σπουδών η γνώση της ξένης γλώσσας μπορεί να αποδειχθεί με εξέταση του ενδιαφερομένου από αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. για τέλη χαρτοσήμου ποσού € 29,35 συν 20% υπέρ ΟΓΑ.
9. Παράβολο υπέρ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ποσού € 146,73 πληρωτέο στο Δημόσιο Ταμείο (κωδ.3741).
10.  Παράβολο υπέρ ΕΟΤ ποσού € 146,73, στο λογαριασμό 0024-261800 με ΙΒΑΝ GR1401000240000000000261800 Τραπέζης Ελλάδος.
11.  Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ ποσού € 58,69 που κατατίθεται στον λογαριασμό 040/546025-54 του ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
12.  Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού € 11.738,81 για Γραφεία Γενικού Τουρισμού και ποσού €5869,41 για Γραφεία Εσωτερικού Τουρισμού, που θα εκδίδεται σύμφωνα με το συνημμένο (3) υπόδειγμα, θα έχει υποχρεωτικά πενταετή διάρκεια και ένα εξάμηνο υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
13.  Αποδεικτικό έναρξης επιτηδεύματος του αιτουμένου φυσικού ή νομικού προσώπου και φορολογική ενημερότητα στην οποία θα αναφέρεται η έδρα του τουριστικού γραφείου.
14.  Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τουρισμού  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ότι διαθέτει πλήρη και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ γραφειακή εγκατάσταση με εμβαδόν τουλάχιστον  20 τ.μ. (μη υπολογιζόμένων  των χώρων του υπογείου και αυθαιρέτων παταριών). Ο έλεγχος της γραφειακής εγκατάστασης γίνεται από υπαλλήλους της Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρειας και εξετάζεται η ύπαρξη πλήρους και ανεξάρτητης γραφειακής εγκατάστασης του αντιστοίχου εμβαδού ως ανωτέρω αναφέρεται.
•    Σε περίπτωση που ο χώρος δεν είναι ιδιόκτητος και  μισθώνεται από  τον επιχειρηματία απαιτείται η ύπαρξη  μισθωτηρίου συμβολαίου επικυρωμένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
•    Σε περίπτωση που το γραφείο στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο απαιτούνται οι σχετικοί τίτλοι ιδιοκτησίας.
Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση επικυρωμένου, από την αρμόδια Πολεοδομία, αντίγραφου της κάτοψης του χώρου του γραφείου.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία πρέπει να υπάρχουν στο γραφείο κατά τον έλεγχο προς διευκόλυνση αυτού.

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Προκειμένου για επιχειρήσεις Τουριστικών Γραφείων τις οποίες εκμεταλλεύονται Νομικά πρόσωπα, το ειδικό σήμα λειτουργίας τους εκδίδεται επ΄ονόματι του νομικού προσώπου.
Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση για την χορήγηση του ειδικού σήματος, η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.2160/93 καθώς και τα υπ΄αριθμ. 3, 4 και 5 δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου 1, υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές της εταιρείας, όταν πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ, ενώ όταν πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρίες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους, που έχουν οριστεί από το Δ.Σ. αυτών. Πέραν τούτου συνυποβάλλεται και επίσημο αντίγραφο σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. περί συγκρότησης σε σώμα και εκπροσώπησης της Α.Ε., καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ ή ΤΑΠΠΕΤ.
Τα υπ΄αριθμ 6 και 7 δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον ορισμό του υπεύθυνου του Γραφείου, ενώ τα υπ΄αριθμ. 8,9,10,11,12 και 13 υποβάλλονται για την εταιρία.
Πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικών, για την χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας στις επιχειρήσεις Τουριστικών Γραφείων που εκμεταλλεύονται νομικά πρόσωπα, απαιτείται η υποβολή των εξής πρόσθετων δικαιολογητικών:
Α) Το αρχικό καταστατικό της εταιρίας με τις τυχόν τροποποιήσεις του (η διάρκεια του αρχικού καταστατικού να είναι το λιγότερο πενταετής).
Β) Για τις Ανώνυμες Εταιρίες και Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης τα αντίστοιχα Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως, στα οποία έχουν δημοσιευτεί τα καταστατικά τους.
Γ) Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο (ζητείται υπηρεσιακώς) και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου της Οικείας Νομαρχίας.
(οτιδήποτε υποβληθεί σε φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι επικυρωμένο και χαρτοσημασμένο)
Δ) Βεβαίωση Γραμματέα Πρωτοδικών, από την οποία να φαίνεται ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση (ζητείται υπηρεσιακώς).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα υποβληθέντα πιστοποιητικά μη πτώχευσης, μη δικαστικής συμπαράστασης και το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης των εκπροσώπων των εταιριών και των υπευθύνων γραφείων, καθώς και τα πιστοποιητικά μη πτώχευσης και εταιρικών μεταβολών των εταιριών έχουν τρίμηνη ισχύ από την ημερομηνία εκδόσεως τους, πέραν της οποίας ουδεμία ισχύ έχουν και ως εκ τούτου για την χορήγηση του Ειδικού Σήματος πρέπει να επανυποβληθούν.
Ε) Όσες εταιρίες έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και αιτούνται Ειδικό Σήμα λειτουργίας Γραφείου Γενικού Τουρισμού υποχρεούνται να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους με ειδικό πληρεξούσιο υποβάλλοντας τα υπ΄αριθμ. 3,4 και 5 δικαιολογητικά της παραγράφου Ι.
Για τις εταιρίες που έχουν την έδρα τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και επιθυμούν να λάβουν Ειδικό Σήμα λειτουργίας Γραφείου Γενικού Τουρισμού, ισχύει η αρχή περί αμοιβαιότητας η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Εάν ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας ή ο διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος της εταιρίας δεν έχει απολυτήριο Λυκείου και γνώση ξένης γλώσσας χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να ορίσει με αίτησή του, άλλο πρόσωπο που να έχει αυτές τις προϋποθέσεις ως υπεύθυνο της επιχείρησης, για τον οποίο θα πρέπει να υποβληθούν τα υπ΄αριθμ. 3,4,5,6 και 7 δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο Ι, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δέχεται να αναλάβει υπεύθυνος του Γραφείου, ότι θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν θα εργάζεται σαν ξεναγός ή οδηγός ΔΧΤΛ.
Επιπροσθέτως οι Ε.Π.Ε. πρέπει να υποβάλουν πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους για τον διορισμό του υπευθύνου του Γραφείου και οι Α.Ε. πρακτικό του Διοικητικού τους Συμβουλίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας και ο υπεύθυνος του γραφείου πρέπει να έχουν συμπληρώσει απαραίτητα το 18ο έτος της ηλικίας τους και ότι είναι υποχρεωτική η ασφάλισή τους στο ΤΑΝΠΥ.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
1 .Για την έκδοση υπηρεσιακώς των πιστοποιητικών που απαιτούνται για τους υπεύθυνους  Διευθυντές και τους Διαχειριστές των Νομικών Προσώπων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναφορά του ΑΦΜ
2. Οτιδήποτε υποβληθεί σε φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι επικυρωμένο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.393/76 (ΦΕΚ199/Α/76) ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118/Α/93) & Π.Δ. 313/25-9-2001ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3498/2006 (ΦΕΚ/Α/24.10.2006).

Ο κάτοχος Γραφείου Γενικού Τουρισμού μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα στην έδρα της επιχείρησης του ή και σ΄ολόκληρη την Επικράτεια. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης πρέπει να υποβάλει τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση στην οποία θα αναφέρει τον τόπο που θέλει να ιδρύσει το υποκατάστημα και ποιος θα είναι ο υπεύθυνος αυτού
2.     Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τουρισμού  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ότι διαθέτει πλήρη και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ     γραφειακή εγκατάσταση με εμβαδόν τουλάχιστον  20 τ.μ. (μη υπολογιζόμένων  των χώρων του υπογείου και αυθαιρέτων παταριών). Ο έλεγχος της γραφειακής εγκατάστασης γίνεται από υπαλλήλους της Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρειας και εξετάζεται η ύπαρξη πλήρους και ανεξάρτητης γραφειακής εγκατάστασης του αντιστοίχου εμβαδού ως ανωτέρω αναφέρεται
•    Σε περίπτωση που ο χώρος δεν είναι ιδιόκτητος και  μισθώνεται από  τον επιχειρηματία απαιτείται η ύπαρξη  μισθωτηρίου συμβολαίου επικυρωμένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
•    Σε περίπτωση που το γραφείο στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο απαιτούνται οι σχετικοί τίτλοι ιδιοκτησίας.
Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση επικυρωμένου, από την αρμόδια Πολεοδομία, αντίγραφου της κάτοψης του χώρου του γραφείου.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία πρέπει να υπάρχουν στο γραφείο κατά τον έλεγχο προς διευκόλυνση αυτού.
3.   Διπλότυπο εισπράξεως Δημοσίου Ταμείου ποσού € 29,35 τέλη χαρτοσήμου (συν 20% υπέρ ΟΓΑ).
4.   Παράβολο υπέρ Δημοσίου ποσού € 73,37 (ΚΩΔ. 3741).
5. Παράβολο υπέρ ΕΟΤ ποσού € 73,37 στο λογαριασμό 0024-261800 με ΙΒΑΝ GR1401000240000000000261800 Τραπέζης Ελλάδος.
6.   Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ ποσού € 29,35 που πληρώνεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ για τον λογαριασμό 040/546025-54 του ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ.
7.  Σε περίπτωση που το κεντρικό γραφείο εδρεύει σε άλλη Περιφερειακή Υπηρεσία, απαιτείται βεβαίωση της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού για την ισχύ του ειδικού σήματος λειτουργίας του Κεντρικού γραφείου, ως και φωτοαντίγραφο του σήματος και της τελευταίας ανανέωσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

•    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι δέχεται να ορισθεί υπεύθυνος του υποκ/τος, ότι θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης και δεν εργάζεται ως ξεναγός ή οδηγός ΔΧΤΛ
•    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
•    Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών από το οποίο να φαίνεται ότι:
o    Α) δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση (ζητείται υπηρεσιακώς)
o    Β) δεν βρίσκεται σε απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση (ζητείται υπηρεσιακώς).
•      Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (ζητείται υπηρεσιακώς)
•      Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου ΣΤ΄τάξεως γυμνασίου ή Γ΄ Λυκείου ή ισότιμης Σχολής της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.
•    Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου γνώσεως ξένης γλώσσας. Η γνώση της ξένης γλώσσας μπορεί να αποδειχθεί και από εξέταση του ενδιαφερόμενου από υπάλληλο της Οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού.

Εάν δεν υπάρχει διαχειριστής ή εκπρόσωπος που να έχει τα ουσιαστικά προσόντα (δηλ. απολυτήριο Λυκείου και ξένη γλώσσα, οι εταιρίες μπορούν να ορίσουν με αίτησή τους άλλο πρόσωπο ως υπεύθυνο του Γραφείου για τον οποίο όμως πρέπει να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά 3,4,5,6 και 7 της παραγράφου Ι.
Οι ΕΠΕ και ΑΕ θα πρέπει να υποβάλουν επίσημο πρακτικό διορισμού υπεύθυνου του Γραφείου.
Επιπροσθέτως να ληφθεί υπόψη το Π.Δ. 288/91.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
1 .Για την έκδοση υπηρεσιακώς των πιστοποιητικών που απαιτούνται για τους υπεύθυνους  Διευθυντές και τους Διαχειριστές των Νομικών Προσώπων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναφορά του ΑΦΜ
2. Οτιδήποτε υποβληθεί σε φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι επικυρωμένο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΓΡΑΦΕΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Για την χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικό Γραφείο απαιτείται γραφειακή εγκατάσταση
Α) εμβαδού 20 τ.μ. για τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού
Β) εμβαδού 12 τ.μ. για τα Γραφεία Εσωτερικού Τουρισμού

Ο έλεγχος της γραφειακής εγκατάστασης γίνεται από υπαλλήλους της Υπηρεσίας και εξετάζονται τα εξής:
1.    Η ύπαρξη πλήρους και ανεξάρτητης γραφειακής εγκατάστασης του αντίστοιχου εμβαδού ως ανωτέρω.
2.    Σε περίπτωση που ο χώρος μισθώνεται από το γραφείο απαιτείται η ύπαρξη μισθωτηρίου συμβολαίου, επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3.    Σε περίπτωση που το γραφείο στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο πρέπει να επιδεικνύονται οι σχετικοί τίτλοι ιδιοκτησίας.
4.    Στο μισθωτήριο πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τουριστικό γραφείο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.393/76 άρθρο 4, παράγρ.δ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα ανωτέρω αναγραφόμενα στοιχεία πρέπει να υπάρχουν στο γραφείο κατά τον έλεγχο, προς διευκόλυνση αυτού.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εάν ο ενδιαφερόμενος για το ειδικό σήμα λειτουργίας επιθυμεί να χρησιμοποιεί διακριτικό τίτλο στην επιχείρησή του, θα πρέπει να ζητήσει με αίτησή του την έγκριση για τον συγκεκριμένο τίτλο.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση διακριτικών τίτλων σε καταστατικά εταιρειών, έντυπα και πινακίδες τουριστικών γραφείων, εάν προηγουμένως δεν εξασφαλισθεί η γραπτή έγκριση για την χρήση τους.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1)
Υπεύθυνη δήλωση, εδαφ.β, παραγρ. 2, του άρθρου 3 του Ν.2160/93, το περιεχόμενο της οποίας καθορίστηκε με απόφαση Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ο υπογραφόμενος (επώνυμο)……………………   (όνομα)…………………….. του (πατρώνυμο)………………………….. κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με Α.Τ…………………………… που εκδόθηκε την ………………….. από το ………………………………………… κάτοικος …………………………….. διεύθυνση……………………………………… ενεργώντας για λογαριασμό μου ως επιχειρηματία τουριστικής επιχείρησης ή ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος (Διαχειριστής ή Διευθύνων Σύμβουλος) της εταιρίας με την επωνυμία ………………………………………………………………………………… που εδρεύει (πόλη-διεύθυνση)………………………………………………………… δηλώνω υπεύθυνα και έχοντας γνώση των συνεπειών του άρθρου 8 του ν.1599/99 για ψευδή δήλωση ότι εκμεταλλεύομαι ως επιχειρηματίας ή η εταιρία την οποία εκπροσωπώ εκμεταλλεύεται μία τουριστική επιχείρηση (προσδιορισμός) ………………………………………………………………………. η οποία έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου …………………………………….. και αρμόδια για την φορολογία της είναι η Δ.Ο.Υ. ………………………………. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τον εγκεκριμένο τίτλο …………………………………. Οι δραστηριότητες της επιχείρησης είναι:
(Συμπληρώνεται μόνο από τις επιχ/σεις Τουρ.Γραφείων και αφορά το έργο αυτών που ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν.393/76).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο/Η ΔΗΛ………………

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Προς :
Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Δ/νση Τουρισμού  Κεντρικής Μακεδονίας
Τσιμισκή 136
546 21 Θεσσαλονίκη

1.    Σας πληροφορούμε ότι εγγυόμαστε χωρίς επιφύλαξη για τ… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….και για ποσό μέχρι ……………………………………………………………………… για να χρησιμεύσει σαν εγγύηση για Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Γραφείου Γενικού Τουρισμού (Κεντρικού και Υποκαταστημάτων) για κάθε συναλλαγή που προκύπτει από τους Ν.393/76 «περί ίδρυσης και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων» και Ν.2160/93 καθώς και την 513875/20/7/94 απόφ. Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 588/Β/94) και του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/24.10.2006).
2.    Η παρούσα ισχύει από …………. μέχρι ………… (ισχύει για 5 έτη) για ένα ακόμη εξάμηνο από την ημερομηνία λήξεώς της. Επίσης ισχύει για ένα εξάμηνο μετά την ημερομηνία ανάκλησης για οποιοδήποτε λόγο της αδείας για την οποία εκδόθηκε η εγγυητική αυτή επιστολή.
3.    Το ανωτέρω ποσό τηρείται στην διάθεσή σας και σας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που θα ζητηθεί η καταβολή μέρους ή όλου του ποσού αυτού, υποσχόμαστε και υποχρεούμαστε να το καταβάλουμε σε σας ή σε αυτόν που θα μας υποδείξετε το αργότερο σε τρεις μέρες από τη σχετική αυτή πρόσκλησή σας χωρίς να αιτιολογήσετε την πράξη σας αυτή παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε ευεργέτημα από το δικαίωμα ενστάσεως καθώς επίσης και από το δικαίωμα για το νόμιμο χαρακτήρα ή όχι της αιτήσεώς σας.
4.    Η τυχόν επιστροφή εις οποιοδήποτε χρόνο θα γίνεται μόνο με έγγραφό σας.