Μενού Κλείσιμο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 17/2006
ΘΕΜΑ : « Ανακαθορισμός από 1/1/06, του ποσού που αποδίδει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για
χρησιμοποίησης αποκλειστικής αδελφής, του ημερήσιου επιδόματος
λουτροθεραπείας, του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των
επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας».
ΣΧΕΤ: 1.Άρθρο 37 παρ.1 και 4 του ΑΝ 1846/51
2.Εγκύκλιοι 16/05 και 19/05
Με την αρ.Φ11321/5532/427/21-3-06 (ΦΕΚ 380 τ.β΄/28-3-06)απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίστηκε για το έτος 2006, η ποσοστιαία αύξηση στα ποσά των συντάξεων που καταβάλλει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 4% από 1-1-06.
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1976/91, τα όρια των μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται, κάθε φορά, κατά το ποσοστό της αύξησης των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από την ίδια ημερομηνία.
Με βάση τα παραπάνω και τις σχετικές εγκυκλίους 81/86,137/86,50/88,15/01 κ.α. το ποσό για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής αδελφής, το επίδομα λουτροθεραπείας, το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας και τα επιδόματα ασθενείας και μητρότητας αναπροσαρμόζονται, για το έτος 2006, ως εξής :
Ι. Το αποδοτέο ποσό για τη χρήση αποκλειστικής αδελφής
α. Για κάθε εργάσιμη νύκτα ( το 80% του Τ.Η της 10ης ασφ/κής κλάσης )σε 25,40€
β. Για της Κυριακές και λοιπές αργίες (το 100% του Τ.Η της ίδιας ασφ/κής κλάσης σε 31,75€ .
ΙΙ. Το επίδομα λουτροθεραπείας για τους συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπών ειδικών Ταμείων που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος (το Τ.Η της 4ης ασφαλιστικής κλάσης σε 16,82 €.
ΙΙΙ. Το ανώτατο όριο ημερησίου επιδόματος ασθένειας με τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών.
α. Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η της 3ης ασφ/κής κλάσης)σε 14,63 €
β. Μετά τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η της 8ης ασφ/κής κλάσης σε 26,89€
ΙV.To εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8 πλάσιο του Τ.Η της ανώτατης ασφ/κής κλάσης) σε 695,12 €.
Στους συνημμένους πίνακες, παρατίθενται αναλυτικά τα ημερήσια επιδόματα ασθενείας και μητρότητας.

https://www.taxdoctor.gr/images/entipa/Pinakas-mhtrothtas.pdf (σε μορφη pdf)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 17/2006
ΘΕΜΑ : « Ανακαθορισμός από 1/1/06, του ποσού που αποδίδει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για
χρησιμοποίησης αποκλειστικής αδελφής, του ημερήσιου επιδόματος
λουτροθεραπείας, του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των
επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας».
ΣΧΕΤ: 1.Άρθρο 37 παρ.1 και 4 του ΑΝ 1846/51
2.Εγκύκλιοι 16/05 και 19/05
Με την αρ.Φ11321/5532/427/21-3-06 (ΦΕΚ 380 τ.β΄/28-3-06)απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίστηκε για το έτος 2006, η ποσοστιαία αύξηση στα ποσά των συντάξεων που καταβάλλει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 4% από 1-1-06.
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1976/91, τα όρια των μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται, κάθε φορά, κατά το ποσοστό της αύξησης των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από την ίδια ημερομηνία.
Με βάση τα παραπάνω και τις σχετικές εγκυκλίους 81/86,137/86,50/88,15/01 κ.α. το ποσό για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής αδελφής, το επίδομα λουτροθεραπείας, το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας και τα επιδόματα ασθενείας και μητρότητας αναπροσαρμόζονται, για το έτος 2006, ως εξής :
Ι. Το αποδοτέο ποσό για τη χρήση αποκλειστικής αδελφής
α. Για κάθε εργάσιμη νύκτα ( το 80% του Τ.Η της 10ης ασφ/κής κλάσης )σε 25,40€
β. Για της Κυριακές και λοιπές αργίες (το 100% του Τ.Η της ίδιας ασφ/κής κλάσης σε 31,75€ .
ΙΙ. Το επίδομα λουτροθεραπείας για τους συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπών ειδικών Ταμείων που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος (το Τ.Η της 4ης ασφαλιστικής κλάσης σε 16,82 €.
ΙΙΙ. Το ανώτατο όριο ημερησίου επιδόματος ασθένειας με τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών.
α. Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η της 3ης ασφ/κής κλάσης)σε 14,63 €
β. Μετά τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η της 8ης ασφ/κής κλάσης σε 26,89€
ΙV.To εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8 πλάσιο του Τ.Η της ανώτατης ασφ/κής κλάσης) σε 695,12 €.
Στους συνημμένους πίνακες, παρατίθενται αναλυτικά τα ημερήσια επιδόματα ασθενείας και μητρότητας.

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (σε μορφη pdf)